L’Entesa per Sabadell proposa que es doti la Taula de Patrimoni d’un reglament de funcionament

L’Entesa per Sabadell proposarà al Ple de demà que es doti la Taula de Patrimoni d’un reglament de funcionament transparent, que determini el sistema per escollir els seus membres des del màxim consens i que reguli el seu procediment d’actuació per tal de garantir la defensa del patrimoni col·lectiu amb transparència i establint criteris per a la seva preservació.

El Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS, aprovat pel Ple municipal el març de 2007, preveu la constitució de la Taula de Patrimoni com a instrument per a la gestió del patrimoni històric. Tanmateix, el funcionament de la taula no queda regulat en el propi PEPPS ni ha estat regulat fins ara.

El PEPPS defineix la Taula de patrimoni com a un òrgan de caràcter tècnic, que es crea amb la missió d’assessorament de les actuacions en els béns catalogats i els seus entorns, vetllant per l’adequat compliment de l’esperit, directrius i objectius d’aquest Pla Especial.

La importància d’aquest instrument derivat del PEPPS no s’avé, doncs, amb la manca de garanties i pautes en l’exercici de les seves funcions. La pràctica d’aquests anys de funcionament ha generat situacions que han posat en dubte la seva capacitat d’assessorar i la seva utilitat i transparència. Per exemple, la seva composició no ha estat objecte de cap procés obert i transparent conegut per tal de definir els criteris i els perfils de les persones que en formen part, exceptuant els tècnics municipals, i sovint ha estat difícil accedir a les seves actes.

Per aquests motius, la moció planteja el següent acord:
1. Dotar la Taula de Patrimoni d’un Reglament que especifiqui els criteris de composició, elecció dels seus membres i funcions, tot incorporant com a mínim els següents elements:

 a) Criteris d’elecció dels seus membres amb el màxim consens possible

 b) Periodicitat i estructura de les reunions

 c) Garanties de transparència de la seva composició i de les seves recomanacions i informes a través del web municipal.

 d) Mesures ètiques que impedeixin que els seus membres puguin actuar en informes en els quals tinguin interessos professionals o particulars

 e) Informar periòdicament a la Comissió Informat¡va corresponent de la convocatòria i conclusions de les sessions de la Taula del Patrimoni.