Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell per elaborar un Reglament sobre la Taula de Patrimoni

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La Llei 9/1993, de Patrimoni cultural català, defineix el patrimoni com un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat. S’expressa, doncs, un concepte ampli del patrimoni, com a element d’identitat, que pot contemplar valors tan diversos com els arquitectònics, històrics, arqueològics, naturals, etnològics i ambientals-paisatgístics. El patrimoni té també valor com a eina de coneixement i la seva preservació requereix elements de gestió proactius i instruments de participació.

El Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, aprovat pel Ple municipal el març de 2007, preveu la constitució de la Taula de Patrimoni, com a instrument per a la gestió del patrimoni històric.
La gestió i conservació del patrimoni existent i la presa de decisions sobre el mateix té una transcendència evident en la qualitat de la ciutat i la preservació de la memòria col·lectiva i la Taula de Patrimoni ha de ser un element clau en aquest sentit.

El PEPPS la defineix com a òrgan de caràcter tècnic, que es crea amb la missió d’assessorament de les actuacions en els béns catalogats i els seus entorns, vetllant per l’adequat compliment de l’esperit, directrius i objectius d’aquest Pla Especial.

Es tracta d’un òrgan consultiu que té per objecte valorar les actuacions que es duen a terme en el patrimoni històric per tal de garantir que les intervencions de rehabilitació o restauració en el patrimoni històric es realitzin correctament ajustant-se a la normativa vigent. Les seves funcions són establir un marc de debat sobre el propi PEPPS, fer el seguiment dels projectes d’iniciativa municipal o d’iniciativa privada amb incidència en edificis i elements protegits, i constituir-se com a espai de debat sobre el patrimoni.

El punt 2 de l’article 20 del PEPPS determina que “la composició i funcionament de la Taula de Patrimoni es regularà pels mitjans que es determini a partir de l’aprovació definitiva del present Pla Especial”.

Tanmateix, tot i la seva importància i el valor que li atorga el PEPPS, el funcionament de la Taula no ha tingut la capacitat de dur a terme amb garanties la tasca encomanada pel Pla i s’han generat situacions que han posat en dubte la seva capacitat de decisió. La composició de la Taula del Patrimoni no ha estat objecte de cap procés obert i trasparent conegut, que defineixi els criteris i els perfils de les persones que en formen part, a banda dels tècnics municipals. Alhora, hi manca d’un reglament de funcionament transparent que determini el sistema per escollir la seva composició des del màxim consens, i l’absència d’un procediment d’actuació regulat, primant els elements de transparència i defensa del patrimoni col·lectiu.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Dotar la Taula de Patrimoni d’un Reglament que especifiqui els criteris de composició, elecció dels seus membres i funcions, tot incorporant com a mínim els següents elements:
a) Criteris d’elecció dels seus membres amb el màxim consens possible
b) Periodicitat i estructura de les reunions
c) Garanties de transparència de la seva composició i de les seves recomanacions i informes a travès del web municipal.
d) Mesures ètiques que impedeixin que els seus membres puguin actuar en informes en els quals tinguin interessos professionals o particulars
e) Informar periòdicament a la Comissió Informat¡va corresponent de la convocatòria i conclusions de les sessions de la Taula del Patrimoni.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 27 de gener de 2015

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL