L’Entesa per Sabadell valora positivament que la seva pressió hagi forçat el govern municipal a exigir la retirada de les terres abocades a Can Xupa – Ca n’Alzina sense llicència

140625 RP Pla Espais Públics

L'Entesa continuarà fent-ne seguiment fins que es faci efectiva la retirada de terres i residus sobre l’espai protegit

L’Entesa per Sabadell valora positivament l’avanç en la tramitació dels diversos expedients de disciplina urbanística en l’àmbit de Ca n’Alzina, després de la reiterada denúncia exercida a través del Grup Municipal en els darrers mesos. Tal com ja va advertir l’Entesa el passat 8 d’abril, una vegada desestimada la llicència d’obres per l’abocament de terres sol·licitada l’any 2011, el procediment a seguir havia de ser demanar-ne la retirada i establir sancions als responsables.

140625 RP Pla Espais PúblicsEl Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va publicar el 22 de juliol els Decrets 1902/2014 i 1903/2014 (de 19 de febrer de 2014), relacionats amb l’expedient de disciplina urbanística sobre l’abocament de terres de Can Xupa. Davant la impossibilitat de notificar aquests decrets als diversos propietaris dels terrenys i al promotor responsable dels abocaments, GTA Onlae propietat de la família de l’exregidor Jordi Soriano, es realitza publicació al BOPB per poder continuar amb el procediment.

Ambdós decrets estan vinculats a la incoació i tramitació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística per les obres realitzades sense permís a les finques de can Xupa, un indret que forma part de les finques de Ca n’Alzina, que apareix al sumari del Cas Mercuri. Les obres realitzades varen consistir en abocaments de terres -reomplint part d’una torrentera, tapant un camí, col·locant trams de canonades de polietilè, de dimensions reduïdes i insuficients- abocaments de restes de runa i d’altres materials i residus, tancament de l’esplanada superior amb una tanca i construcció de dos coberts lleugers a l’esplanada superior. Tal com estableixen els Decrets i ha quedat ja justificat en l’expedient aquestes actuacions no són legalitzables.

D’altra banda, en un nou decret de data 16 de juny, l’Ajuntament ha aixecat la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’àmbit inclòs dins el Pla Especial de Ca n’Alzina. L’Entesa per Sabadell ja va demanar formalment, per manca de fonament jurídic, l’anul·lació dels Decrets que havia signat el tinent d’alcalde d’Urbanisme Josep Ayuso el 8 de novembre de 2013 pels quals es van suspendre dos dels expedients de disciplina urbanística més rellevants en l’àmbit.

Ara l’Ajuntament requereix també la restauració de la resta d’abocaments de Can Xupa, els coberts lleugers i els tancaments en un termini d’un mes.

El desenvolupament dels diversos expedients de disciplina urbanística posa en evidència la necessitat d’aturar la tramitació del Pla Especial que fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el desembre de 2013. En aquest sentit, l’Entesa ja va demanar a través de moció al Ple del mes de febrer de 2014 la denegació del Pla Especial per ser incompatible amb la preservació dels valors existents en aquest espai i alhora el compliment de la legalitat vigent, procedint a l’enderroc i la restauració dels espais afectats.

Així doncs, l’Entesa per Sabadell seguirà exigint al govern que actuï amb celeritat aplicant el procediment administratiu per tal de garantir la restitució de la realitat alterada, obligant als propietaris i promotors a la retirada de totes les terres abocades i de totes les edificacions que es troben fora de la legalitat, tal com procedeix en compliment de la legalitat i del procediment administratiu establert.