Sobre el conveni del Soterrament dels FGC i les seves al·legacions

Sr. Alcalde,

Com vostè sap, fa algunes setmanes l’Entesa va preguntar al govern si actualment és vigent el Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament, Ferrocarrils de la Generalitat i Infraestructures d ela Generalitat de Catalunya, per a la integració urbana de la línia dels FGC als barris de Gràcia i Can Feu, signat en data 14 de juny de 2012 i sotmès al Ple municipal el 3 de juliol de 2012.

La pregunta sorgia pel fet que, gairebé 2 anys després, encara no hem rebut resposta a les al·legacions presentades per l’Entesa per Sabadell.
Doncs bé, el Sr. Ramon Burgués ens va respondre que aquest no era un conveni urbanístic, sinó interadministratiu, i de moment no s’ha de sotmetre a informació pública.

Aquesta resposta ens va deixar perplexes. Quan aquest conveni es va aprovar en el ple municipal (un cop signat, cosa ja una mica irregular, s’ha de dir), el primer punt del dictamen era aprovar el conveni, el segon punt era sotmetre’l a informació pública (per això vam fer al·legacions) i el tercer punt era trametre’l al Departament de Territori perquè fos inserit a la secció de convenis urbanístics.

Així, doncs, Sr. Alcalde, no sabem a qui li hem de fer cas, si a la resposta del seu tinent d’alcalde o als acords de Ple, que han seguit una tramitació administrativa, informada pel Secretari de la corporació.

Entenem que, si es va posar a exposició pública, la seva tramitació no acaba, i per tant la seva validesa no és efectiva, fins la resolució de les esmenes i la seva aprovació definitiva.

Per això li demanem que ens respongui tres preguntes:

 Si el conveni és vigent, malgrat no s’han respost les al·legacions presentades en el termini legalment acordat?

 Si pensen respondre aquestes al·legacions en algun moment?

 Si un conveni que no està aprovat definitivament pot ser aplicat?