Presentació de la moció de l’Entesa a favor de rehabilitar 30 habitatges per a lloguer social

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de maig de 2014

Des de fa temps a Sabadell hi ha una situació d’emergència habitacional que ja hem tingut ocasió de debatre en aquesta sala en més d’una ocasió. S’hi han aprovat diferents mocions i s’han fet accions des de l’Ajuntament i també a iniciativa de la PAHC.

Avui plantegem un tema molt concret de la política d’habitatge: la rehabilitació dels pisos de propietat municipal que coneixem com els pisos dels mestres, perquè van ser construïts majoritàriament en les dècades dels anys 60 i 70 per acollir aquest col·lectiu. Es tracta d’habitatges situats a prop de les escoles on havien de treballar aquests mestres arribats de fora de Sabadell.

L’Ajuntament actualment té en propietat 160 d’aquests habitatges, situats a diferents punts de la ciutat. D’aquests, la majoria estan llogats, però n’hi ha 30 que estan tancats, pendents de rehabilitació per ser habitables.

En el context actual l’habitatge ha de ser una prioritat de les administracions i considerem que no ens podem permetre tenir pisos de propietat municipal tancats mentre hi ha tantes famílies que necessiten una solució per accedir a un habitatge digne.

Per aquest motiu, hem plantejat aquesta moció que demana que aquests 30 habitatges es rehabilitin per tal de destinar-los a lloguer social com a màxim en un termini de 3 anys. Pensem que és una proposta del tot raonable i viable si realment hi ha una voluntat política d’abordar-ho, on l’Ajuntament, ja sigui amb recursos propis, ja sigui amb subvencions d’altres administracions, ja sigui amb plans d’ocupació, rehabiliti 30 habitatges per tal que puguin ser aptes per habitar-los com a màxim el mes de maig de 2017.

Volem comentar que ahir vam rebre esmenes dels grups d’ICV i del PSC.
ICV proposava que en els propers mesos es presentés la diagnosi de l’estat dels habitatges i un pla d’inversió. En aquest sentit, considerem que la diagnosi ja existeix i per tant, a partir d’ara el que cal és planificar amb quins recursos i calendari s’actua sobre aquests habitatges.

Per la seva banda, el PSC proposava una relaxació dels acords de la moció, en el sentit que no es comprometia a la rehabilitació d’aquests habitatges, sinó a buscar vies de finançament per rehabilitar el màxim d’habitatges possible, que vol dir que si no trobem les vies no en rehabilitem cap. També proposaven un termini de 6 mesos per estudiar la situació d’aquests habitatges, un temps que considerem excessiu, sobretot perquè ja es coneix la seva situació.

Per tant, agraïm les seves aportacions, però considerem que la moció inicial és més concreta i s’adapta millor a l’objectiu de donar ús a aquests habitatges quant abans millor i per això mantenim el text inicial.

Els acords de la moció són concretament:

 1. Planificar, en un termini màxim de tres mesos, la rehabilitació dels habitatges municipals anomenats “dels mestres”, ja sigui mitjançant plans d’ocupació, subvencions o mitjans propis, amb l’objectiu de rehabilitar la totalitat dels habitatges en un termini màxim de 3 anys”.

 2. Destinar aquests habitatges al lloguer social

Esperem que tots els grups hi puguin donar suport.