Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 6 de maig de 2014 a favor de rehabilitar i donar ús als antics habitatges dels mestres

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

A la ciutat hi ha moltes persones que requereixen un habitatge digne assequible. Cal tenir present que les dades oficials indiquen que l’Ajuntament va atendre l’any 2012 800 famílies en risc de perdre l’habitatge o amb situacions extremes de pobresa energètica. Aquestes situacions s’han incrementat com a conseqüència de les elevades taxes d’atur, el sobreendeutament de les famílies, els desnonaments, les dificultats en l’accés al primer habitatge i la detecció de situacions habitacionals inadequades.

L’Ajuntament de Sabadell disposa de 160 habitatges que antigament havien estat habitats per mestres, dels quals 30, segons dades del govern municipal, resten tancats en condicions de degradació, pendents de rehabilitació per tal de poder ser utilitzats. Com a administració més propera a la ciutadania, l’Ajuntament té l’obligació moral d’evitar que hi hagi habitatges buits a la ciutat, encara més si són de propietat municipal.

El document de Política municipal d’habitatge, aprovat pel Ple municipal el 4 de juliol de 2013, es compromet a què les actuacions en matèria d’habitatge posin l’accent en les persones, amb estratègies que ajustin els recursos públics i privats a l’actual renda disponible de les famílies, garanteixin la dignitat residencial i suscitin la corresponsabilitat dels diferents actors. El mateix document considera que una de les mesures a aplicar és rehabilitar pisos públics per tal d’incorporar-los, quant abans, al Fons d’Emergència Social.

És voluntat d’aquest Ajuntament garantir el dret a l’habitatge digne i evitar el risc d’exclusió residencial.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Planificar, en un termini màxim de tres mesos, la rehabilitació dels habitatges municipals anomenats “dels mestres”, ja sigui mitjançant plans d’ocupació, subvencions o mitjans propis, amb l’objectiu de rehabilitar la totalitat dels habitatges en un termini màxim de 3 anys.

 2. Destinar aquests habitatges al lloguer social.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 29 d’abril de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL