L’Entesa per Sabadell vol impedir que es regularitzin les intervencions il·legals a Ca n’Alzina

140224 GM 3

L’Entesa ha presentat al·legacions al Pla Especial, aprovat pel Govern, sol·licitant que es denegui la seva aprovació

140224 GM 3L’Entesa per Sabadell vol impedir que es regularitzin a través de l’aprovació d’un Pla Especial les intervencions il·legals que s’han vingut fent a Ca n’Alzina durant anys. Per això, ha presentat al·legacions contra aquest Pla aprovat per la Junta de Govern Local el 20 de desembre.

Les al·legacions de l’Entesa qüestionen els següents punts:

 L’objecte i l’àmbit del Pla Especial, que respon únicament als interessos privats de regularitzar actuacions fora d’ordenació realitzades durant anys, obviant els valors ambientals i culturals d’aquesta zona del rodal qualificada de sòl no urbanitzable de valor agrari.

 La consolidació de les edificacions existents, sense que s’hagi justificat en la tramitació que les construccions s’ajusten a les determinacions de les Normes Urbanístiques i del Pla General, aprovat l’any 1993, que restringia la capacitat edificatòria per tal de preservar els valors propis del medi rural i limitant els usos a aquells compatibles amb el caràcter d’aquests espais.

 A l’elusió dels abocaments il·legals de terres que considerem que s’han d’eliminar de manera ineludible enlloc de consolidar-los.

 A la consideració d’utilitat pública i social, que no estan acreditats en cap moment ni a la memòria ni als annexos d’aquest Pla Especial, però que s’utilitzen com a fórmula per legalitzar els increments d’edificabilitat.

L’Entesa considera que hi ha prou elements per sol·licitar l’aturada de la tramitació d’aquest Pla Especial pel fet que no té cap interès per a la ciutat, només l’interès privat de regularitzar tot un seguit d’actuacions no ajustades a la normativa però tolerades durant els darrers anys.

Finalment, lamentem que el govern municipal pretengui aprovar un Pla especial amb l’única finalitat de legalitzar un cúmul d’irregularitats urbanístiques i atemptats contra els espais lliures de Sabadell, enlloc de fer acomplir la legalitat i obligar a restablir l’estat original dels espais.