Moció dels Grups Municipals d’Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya – Verds i Entesa per Sabadell al Ple del 14 de gener a favor d’executar ara el soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV

Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

EXPOSEN QUE:

· El 7 de juliol de 2006 la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va fer públic l’Estudi Informatiu del Perllongament de la línia dels FGC a Sabadell, al qual s’hi presentaren diverses al·legacions, entre les quals la de baixar el nivell de les vies per evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis al barri de Gràcia que el projecte contemplava, i alhora possibilitar la continuació del soterrament fins Sant Quirze del Vallès i eliminar la barrera que constitueixen les actuals vies.

· El Ple municipal del 28 de febrer de 2007 va aprovar per majoria una moció a favor de sol·licitar a la Direcció General de Transport de la Generalitat de Catalunya que continués el soterrament de la via del tren fins Sant Quirze del Vallès.

En aquesta moció ja es plantejava que el perllongament de la línia dels FGC és una oportunitat històrica que tenim per eliminar aquesta barrera i comunicar dos sectors de la ciutat. El soterrament de les vies del tren fóra l’element definidor d’aquesta connexió i permetria la recuperació d’un espai públic en forma de passeig.

També plantejava la conveniència de realitzar el soterrament fins Sant Quirze com a continuació de l’actual obra de perllongament, en base a que és difícil que es pugui soterrar aquell tram en el futur, per la poca entitat que representaria una obra de pocs centenars de metres.

· El 25 de maig de 2007 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va resoldre les al·legacions presentades a l’estudi informatiu del perllongament dels FGC a Sabadell.

Entre les al·legacions acceptades per la Generalitat de Catalunya hi consta la de baixar el nivell previst de les vies per evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis al barri de Gràcia. Fet que comportava un estalvi econòmic i de gestió molt important i al mateix temps facilitava continuar el soterrament fins Sant Quirze del Vallès.

En la mateixa resolució de les al·legacions es considera que la proposta de soterrar els FGC fins Sant Quirze requerirà la redacció d’un nou estudi informatiu i la corresponent reprogramació de les inversions.

· Amb aquests acords, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell adquirien el compromís de soterrar les vies fins el terme de Sant Quirze del Vallès i així fer realitat l’aspiració d’eliminar aquesta barrera i comunicar dos sectors de la ciutat i possibilitar la recuperació d’un espai públic en forma de passeig.

Un compromís abastament anunciat en el seu moment pel conseller de Política Territorial de la Generalitat i per l’alcalde de Sabadell.

· D’acord amb aquest compromís adquirit i amb la finalitat de fer efectius els tràmits necessaris, el 23 de juliol de 2010, la Generalitat de Catalunya va adjudicar a l’empresa Tec-Cuatro SA, per un import de 522.504,00 euros, el contracte de serveis per a la redacció de l’estudi informatiu i el projecte constructiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. Claus: EI-TF-09408 i TF-09408, segons va publicar el DOGC nº5685, del 04.08.2010.

· El 14 de juny de 2012 el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde de Sabadell, el President dels FGC i el president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU van signar un conveni de col·laboració per al finançament del soterrament fins el terme de Sant Quirze del Vallès.

El 3 de juliol de 2012 aquest conveni va ser ratificat pel Ple municipal i posat a exposició pública segons publicació del BOPB del 24 de juliol del 2012. Malgrat haver passat un any i mig de la seva exposició pública no s’han resolt encara les al·legacions fetes al conveni.

· Tot i els compromisos adquirits, els tràmits en curs i les despeses realitzades per fer efectiu el soterrament dels FGC fins el terme de Sant Quirze dels Vallès, el passat mes d’octubre es va tenir coneixement pels mitjans de comunicació que la Generalitat de Catalunya havia comunicat a l’Ajuntament de Sabadell que aquest projecte no és viable actualment i que deixaria l’obra preparada per més endavant.

· Aquesta decisió de no soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès i els termes en que suposadament es realitzaria més endavant, no ha estat comunicada ni als representants municipals, ni a les Comissions de seguiment de l’obra dels FGC, ni a les entitats directament afectades, ni al conjunt de la ciutat per part de la Generalitat de Catalunya ni per part del govern municipal.

· No soterrar ara les vies fins el terme de Sant Quirze del Vallès seria perdre un oportunitat històrica que la ciutat no pot deixar passar. Soterrar les vies més endavant és del tot inviable. Paralitzar el futur servei ferroviari fins Ca n’Oriac i anular les vies i les instal·lacions de servei acabades de realitzar per executar el soterrament de 400 metres de vies, amb un cost molt més elevat del que és preveu per realitzar-les actualment, fa del tot impensable que es puguin dur a terme dins un termini raonable d’anys, en un context de raonament honest.

· L’única garantia per aconseguir el compromís amb la ciutat de soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès és realitzar-lo ara de manera complementaria a les actuals obres de perllongament, finançades per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’estalvi obtingut per les actuacions que s’ha estalviat al no haver d’expropiar i enderrocar els 19 edificis a Gràcia i per les diverses obres previstes en el projecte que no executarà, la més important de les quals són les cotxeres i l’aparcament al Parc del Nord.

Per tot això, es proposa adoptar els següents:

ACORDS:

Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a executar el compromís adquirit de soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès.

Segon. Que el cost d’aquest soterrament sigui assumit per la Generalitat de Catalunya com a obra complementaria del projecte de Perllongament dels FGC a Sabadell actualment en curs, a partir de l’estalvi de les actuacions i obres no executades.

Tercer. Iniciar de manera urgent les gestions necessàries, com la posada a exposició pública del l’estudi informatiu i el projecte constructiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu, així com emprendre les accions constructives necessàries i de planificació de l’obra per a garantir el soterrament com a continuació de les obres actuals.

No obstant això, el Ple resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez – Portaveu GM ES

Carme Garcia Suàrez – Portaveu GM ICV

Marisol Martínez Torres – Portaveu GM EUiA