Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 14 de gener de 2014 per demanar la dimissió del president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’Ajuntament de Sabadell forma part del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, juntament amb 18 ajuntaments més, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Agència de Residus de Catalunya.

Atès que la part que ha transcendit del sumari del Cas Mercuri posa de manifest com el Consorci de Residus ha estat un dels organismes on s’ha contractat irregularment personal vinculat directament a l’executiva del PSC de Sabadell, extrem que l’Administració de Justícia haurà de determinar, però sobre el qual hi ha unes responsabilitats polítiques ineludibles que recauen sobre la presidència de l’esmentat Consorci.

Atès que no és admissible que un organisme que agrupa diferents ajuntaments de la comarca desenvolupi una política de personal que, a banda de les possibles irregularitats s’ajusti als interessos d’un sol l’equip de govern, d’una població concreta en detriment de la resta de poblacions del Consorci.

Atès que no es pot tolerar que políticament s’actuï amb deslleialtat premeditada, com es desprèn del sumari, i que així ho permeti el màxim responsable en la contractació de personal, i alhora representant de tots els municipis en tant que president del Consorci.

Atès que l’acció mancomunada dels municipis obliga a gestionar i actuar segons criteris equitatius, imparcials, professionals i amb total transparència, principis que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell sempre ha defensat.

És per això que PROPOSA:

 Primer: Demanar al dimissió del president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental a la propera reunió del Consell Plenari del Consorci.

 Segon: Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments consorciats, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Agència de Residus de Catalunya.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Sabadell, 8 de gener de 2014