L’Entesa per Sabadell fa públic els greus incompliments en matèria de mobilitat a Sant Pau de Riu-sec

120622 RP St. Pau Riu Sec 1

El govern municipal obvia el seu deure de fer complir la legislació amb total connivència amb la promotora

El polígon comercial de Sant Pau de Riu-sec ha estat obert al públic sense que s’hagin realitzat totes les infraestructures que han de garantir la mobilitat, especialment les que corresponen als modes de mobilitat sostenible. Avui tan sols s’hi pot accedir en vehicle privat.

120622 RP St. Pau Riu Sec 1La promotora, Vantoureix SL, no ha finalitzat les infraestructures de mobilitat previstes en el Pla Parcial aprovat i que té l’obligació de construir-les abans d’obrir els centres comercials.

Per la seva banda el govern municipal s’ha inhibit de fer complir la legislació autoritzant l’obertura dels centres comercials sense garantir l’accés amb mitjans que no siguin els vehicles privats.

El canvi de sector industrial a sector comercial, un increment de la mobilitat mal avaluat

El planejament de Sant Pau de Riu-sec va ser aprovat l’any 2007 com un polígon ocupat per indústries, oficines i serveis, comportant aquests usos un determinat volum de desplaçaments, els quals condicionen les característiques de les infraestructures dels diferents modes de mobilitat: vehicles privats, transport públic, bicicletes i desplaçaments a peu.

Aquestes característiques són recollides en el document Estudi de Mobilitat Sostenible del planejament aprovat preveia els modes següents:

 Xarxa viària principal i secundària

 Carrils bicicleta i voreres per a vianants

 Nova estació dels FGC a tocar del Cercle Sabadellès

Posteriorment, a l’any 2009 es va modificar el planejament canviant 72.000 m2 de sostre industrial a comercial, realitzant una actualització de l’estudi de mobilitat que es concentra únicament en l’anàlisi del trànsit viari. L’estudi determinava, per exemple, que el volum màxim de desplaçaments diaris previstos passés de 24.660 a 146.829, que es tradueix en un canvi en el nombre de desplaçaments de vehicle privat de 14.760 inicials a 49.054.

Seguint les dades de l’estudi de mobilitat inicial, unes 10.000 persones haurien d’accedir al sector en transport públic, fet que ja ni s’esmenta en la revisió de la mobilitat l’any 2009 però que en qualsevol cas s’hauria d’haver incrementat de forma notable

El transport públic es preveia que fos absorbit per una nova estació dels FGC a la zona del Cercle Sabadellès que ni s’ha fet, ni probablement es faci mai. Cal tenir en compte que entre els costos a assumir per el promotor hi ha prevista una dotació de 2.000.000 d’€ per aquesta estació, que ara caldria dedicar a les actuacions alternatives en el cas que no es desenvolupi l’estació.

Alhora, també s’ha previst posteriorment entre els costos a assumir el finançament durant 10 anys de l’extensió de la L-11 del servei d’autobús urbà, extensió que actualment no està encara en servei ni n’existeix cap previsió.

També s’han construït alguns trams de carrils bicicleta i recorreguts per anar a peu, que no tenen cap connexió amb la xarxa urbana. És físicament impossible anar-hi a peu o en bicicleta.

Entre les mesures que s’haurien d’haver executat hi ha l’aprovació i el desenvolupament dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada dels grans equipaments comercials, dels quals fins al dia d’avui no hem tingut constància.

Amb tot, avui és materialment impossible accedir-hi en transport col·lectiu o amb una mínima qualitat si ho fem en mitjans no motoritzats.

El polígon de Sant Pau de Riu-sec es va presentar en el seu moment com un Parc tecnològic amb indústria, d’oficines i serveis, en el qual el medi ambient era un valor afegit i es feia una aposta per la mobilitat sostenible.

La realitat és una altra i el medi ambient ha estat un reclam comercial més, on a banda de fer desaparèixer un parc urbà per ser requalificat de sòl industrial, l’única manera d’accedir-hi és en vehicle privat.

En aquest sentit hi ha un clar incompliment de la legislació en matèria de mobilitat sostenible (llei 9/2003 de la mobilitat i decret 344/2006) que obliga a les noves implantacions urbanístiques a basar la mobilitat en modes de mobilitat sostenibles amb la finalitat d’avançar en un menor consum de combustibles fòssils i mitigar el canvi climàtic.

Des de l’Entesa per Sabadell posem de manifest aquest incompliment de la legislació i de les obligacions de la promotora per a garantir la mobilitat sostenible, així com la despreocupació en què ha actuat el govern municipal.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell traslladarà aquests incompliments a les autoritats catalanes en matèria de mobilitat.