Proposició a favor de la preservació del Bosc de Can Deu del pas del gasoducte Martorell-Figueres

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’empresa ENAGAS promou la construcció del gasoducte de Martorell a Figueres per mitjà d’una canalització d’alta pressió, d’un metre de diàmetre, soterrada a un metre de profunditat en tot el seu traçat.
Està previst que el gasoducte passi per la zona nord del terme municipal de Sabadell resseguint la carretera BV-1248 per Sant Julià d’Altura i el límit del Bosc de Can Deu fins a virar pel mig del bosc, travessar el Torrent de Can Deu i baixar per creuar la llera del Riu Ripoll per la zona de la Font de la Teula. En aquest punt pujaria cap el pla de Can Bages, creuaria el torrent del mateix nom i s’adreçaria en direcció a la Torre d’en Turull, travessaria el Torrent de Colobrers, el bosc entre Can Moragues i Can Casamada, el Riu Tort i el Torrent de Can Quer per continuar en direcció a Sentmenat.

El pas d’aquesta infraestructura comportarà un greu impacte, amb uns efectes directes durant la seva construcció molt importants per la utilització de maquinària pesant, la creació de grans espais logístics i l’eliminació de tota vegetació en una franja de 29 metres d’amplada al llarg de tot el seu recorregut. Franja en la qual no es podrà reposar la vegetació al convertir-se en zona de seguretat, pas d’instal·lacions i pista per al manteniment del gasoducte.

L’impacte sobre el territori del nostre rodal es veurà agreujat pel fet d’haver escollit un traçat per una orografia molt accidentada, que ha de creuar nombrosos cursos fluvials com el torrent de Can Deu, el Riu Ripoll, els torrents de Can Bages i de Colobrers, el Riu Tort, el Torrent de Can Quer, etc.

Especialment sever serà l’impacte a l’hora de creuar el Riu Ripoll, al fer-ho pel punt amb més desnivell entre la plana i la llera, amb uns talussos de més de 70 metres.

Tots els espais afectats pel pas del gasoducte estan qualificats pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) com espais de valor forestal, agrari o de valor ecològic-paisatgístic, així com de Parc Agrari de Sabadell i de sistemes dels talussos del Ripoll i dels cursos fluvials, pels seus elevats valors naturals i de biodiversitat que contenen.
Cal destacar els efectes devastadors que el gasoducte tindria pel Bosc de Can Deu, declarat com Forest Protectora el 1992 per la Generalitat de Catalunya. Un bosc emblemàtic pels seus valors ambientals, culturals i socials que atresora, motiu pel qual s’ha evitat que resultés afectat per altres infraestructures com el Quart Cinturó.

El març de 2008, durant el període d’exposició pública de la sol·licitud d’autorització administrativa, aprovació del projecte d’execució i reconeixement de la utilitat pública del projecte d’instal·lacions “Gasoducte Martorell-Figueres” i les instal·lacions auxiliars en les províncies de Barcelona i Girona, així com el seu estudi d’impacte ambiental, diverses entitats i ajuntaments, entre ells el de Sabadell varen presentar al·legacions al traçat per evitar les afectacions a espais de gran interès natural, sense obtenir una resposta positiva.
Posteriorment, en data 29 de juliol de 2010 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar inicialment un Pla especial urbanístic del gasoducte Martorell-Figueres, en el que es manté el traçat que afecta directament els espais del rodal de la nostra ciutat abans esmentats. Acord publicat pel DOGC núm. 5705 l’ 1 de setembre de 2010.

Durant el període d’exposició pública d’aquest Pla especial urbanístic del gasoducte, l’Ajuntament de Sabadell va presentar unes al·legacions aprovades per la Junta de Govern Local del 29 d’octubre de 2010, en les que es plantegen unes modificacions relatives a la profunditat de la canonada i a l’amplada de la l’afectació, sense qüestionar però el traçat i l’afectació del gasoducte en el nostre terme municipal.

És de vital importància el manteniment de la qualitat i de la integritat dels espais naturals del rodal, especialment la del Bosc de Can Deu, pel seu elevat valor natural i el paper clau que juga en l’equilibri ambiental i territorial de Sabadell i del Vallès. Unes exigències cada dia més implantades tant a nivell de la Comunitat europea com de Catalunya a favor de la integritat dels espais naturals i del seu paper de connectors ecològics.

En els darrers anys Sabadell ha fet un gran esforç per a preservar els espais del rodal i sobretot el Bosc de Can Deu, no tan sols de la pressió urbanística sinó també de l’amenaça d’altres infraestructures, per garantir la seva conservació pels seus valors ambientals, culturals i socials.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Declarar el compromís del Ple municipal a favor de garantir la preservació del Rodal de Sabadell i especialment la del Bosc de Can Deu.

2. Oposar-se al traçat del Gasoducte Martorell-Figueres, especialment al tram per on travessa el Bosc de Can Deu i el Riu Ripoll pel gran impacte que infligiria en aquest punts.

3. Sol·licitar als promotors del gasoducte una alternativa al seu traçat en el terme municipal de Sabadell.

4. Comprometre’s a emprendre les actuacions polítiques i jurídiques necessàries per tal d’evitar l’afectació del Rodal de Sabadell, especialment la del Bosc de Can Deu i la del Riu Ripoll, per part del Gasoducte Martorell-Figueres tal i com preveu l’actual traçat del projecte.

5. Traslladar els acords del Ple municipal al Ministerio de Industria y Energia, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Delegació del Govern en Barcelona, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a l’empresa ENAGAS SA.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 4 de gener de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL