L’Entesa per Sabadell porta la tramitació irregular del projecte del Quart Cinturó al Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de Catalunya ha admès a tràmit la petició que l’Entesa per Sabadell va adreçar-li fa unes setmanes sol·licitant que actués d’ofici davant les actuacions irregulars en la tramitació l’Estudi informatiu del “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”.

Resumidament, els motius de la sol·licitud es centren en els punts següents:

 La Direcció General de Carreteres del DPTOP de la Generalitat va presentar al·legacions a l’estudi informatiu de l’Autovia Orbital en lloc d’haver interposat un conflicte de competències, ja que l’estudi de transit que pretén justificar la necessitat de la via orbital com element d’ordenació de la mobilitat interna a la Regió Metropolitana de Barcelona. Una competència que estatutàriament i amb caràcter exclusiu pertany a la Generalitat de Catalunya (articles 140.5, 149.1, 149.5 i 169 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i no al Ministeri de Foment.

 Les al·legacions presentades per la Direcció General de Carreteres del DPTOP de la Generalitat vulneren el contingut normatiu del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat pel Govern de la Generalitat el 20 d’abril de 2010.

 Les al·legacions formulades per la Direcció General de Carreteres menystenen les alternatives de traçat que el Pla Territorial determina que han de ser analitzades, aspectes ambientals que s’han d’integrar en la planificació de la via, i subverteix l’ordre jeràrquic establert pel Pla que determina que, amb caràcter previ a la tramitació de la via orbital, cal abordar la formulació del Pla Director de Mobilitat del Vallès.

En la petició d’empara al Síndic se li sol·licita:

1. Que iniciï una actuació atès que la Direcció General de Carreteres ha prescindit de les competències assignades per l’Estatut de Catalunya a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació territorial i de mobilitat, i ha vulnerat el Pla Territorial.

2. Que, subsidiàriament, obri la instrucció contra la Direcció General de Carreteres del DPTOP instant-lo a esmenar els defectes constatats i a impulsar un conflicte de competències amb l’estat espanyol per aconseguir la transferència de la titularitat d’aquesta via a la Generalitat de Catalunya i així poder ordenar la mobilitat en l’àmbit metropolità de manera coherent amb els objectius territorials, energètics, mediambientals i socials.

Aquests fets plantejats al Síndic de Greuges cal sumar-los a la resta d’irregularitats ja denunciades en la tramitació de l’estudi informatiu de l ‘Autovia Orbital o Quart Cinturó.