Sobre la cessió d’un solar al Cercle Sabadellès

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 2 de novembre de 2010

Des de l’Entesa defensem que les coses es facin ben fetes, especialment tot el que afecta l’àmbit públic i per aquest motiu varem presentar dues al·legacions a les clàusules administratives per a la concessió de 5.700 m2 de sòl municipal al Cercle Sabadellès per una durada de 35 anys.

La primera al·legació era sobre les condicions de la concessió, perquè defensem que qualsevol cessió d’un bé patrimonial públic per a la utilització privada ha d’estar plenament justificada en base a l’existència d’un interès públic, a un benefici mutu, a un equilibri entre el que es cedeix i el que es rep.

Si bé en les clàusules administratives quedava palès el benefici de la cessió per part de l’entitat beneficiària –ampliar el seu camp de futbol- pel contrari no era tangible quin serà el benefici que n’obtindrà la ciutat.
Per aquest motiu varem proposar l’establiment d’un cànon mixt amb una quantia econòmica anual de 9.028 euros i fixar una quantitat anual d’hores per a la utilització de les instal·lacions per part de l’Ajuntament i altres entitats. Una quantia econòmica que és la mateixa que vostès havien determinat en la primera proposta de plec de clàusules elaborada el mes d’abril i que sorprenentment van eliminar quan es va portar a l’aprovació del ple el passat mes de juny.

Vostès han desestimat la nostra al·legació però en canvi han hagut de completar l’expedient amb un informe que quantifica l’ús de les instal·lacions esportives en 300 hores que diuen equivaldria al cànon de 9.000 euros que plantejàvem. Tot i que haguéssim preferit l’establiment d’un conveni que determinés les condicions i les hores d’utilització de les instal·lacions.

Per tant han hagut de fer cas a la nostra proposta de més concreció de les condicions de la concessió.

La segona al·legació fa referència a la reversió d’aquest espai a l’Ajuntament.

Vostès mai han explicat clarament que en el solar objecte de la cessió l’entitat beneficiada pensa construir, no un camp de futbol de sauló, sinó tota una estructura de formigó amb un aparcament semi-soterrat per a 84 vehicles, amb un camp de futbol al damunt i unes grades laterals de també e formigó.

De la manera que vostès ho havien aprovat la reversió en el seu moment seria materialment inviable, degut a què el solar objecte de concessió ocupa aproximadament la meitat del camp de futbol i divideix la construcció en dues parts desiguals. El plec de clàusules no esmentava aquest fet ni feia cap menció a com es preveia resoldre materialment la reversió.

Per aquest motiu vam proposar que el Plec de clàusules definís les condicions per tal de facilitar el retorn de manera efectiva de la propietat a l’Ajuntament.

Una al·legació que ha estat estimada tan sols parcialment, però que entenem millora l’absoluta indefinició d’aquest aspecte fonamental de tota concessió.

També s’ha incorporat una condició important que fa referència al tractament arquitectònic d’aquesta obra per tal de garantir la integració paisatgística, pel fet que la façana més elevada d’aquesta construcció termeneja amb el torrent de Sant Pau declarat pel PEPPS d’interès ambiental.

Malgrat no s’hagin estimat completament les nostres al·legacions sí que volem deixar palès l’haver millorat una vegada més el que el govern planteja, una vegada més també poc elaborades, (considerem que les al·legacions que hem fet són aspectes fonamentals a l’hora de cedir un bé públic que vostès pretenien cedir massa alegrement) i que per tant milloren les condicions i les garanties de la cessió d’aquest espai públic al Cercle Sabadellès.

Tot i això, i a pesar de quantificar les hores, considerem que hi ha una gran inconcreció de l’ús al no haver-hi cap conveni, cap definició de com s’utilitzaran aquestes instal·lacions per part de la ciutat i per tant el profit que la ciutat obtindrà d’aquesta cessió.

Per aquest motiu ens abstindrem.