Sobre el Pla Especial d’Usos de Gràcia

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 2 de novembre de 2010

En primer lloc voldria dir que me n’alegro de la rectificació del govern reconeixent que la decisió presa per l’Ajuntament en el seu moment va ser encertada i que en tots cas el fenomen de l’oci al barri de Gràcia ha desbordat qualsevol previsió. Ho dic perquè en més d’una ocasió hem hagut de sentir per part d’alguns membres del seu govern de tot era culpa del govern d’abans.

Efectivament hem fet al·legacions a la modificació del Pla especial amb la finalitat de donar més garanties a fer efectiva la total restricció de l’ús recreatiu al barri de Gràcia.

Un objectiu llargament reclamat pels veïns i veïnes i també plantejat de des fa anys per l’Entesa per Sabadell, en ser aquest tipus d’oci una font manifesta i permanent d’alteració de la convivència veïnal que afecta sobretot al dret al descans i per extensió a un dret fonamental com és el de la salut.

Així doncs les nostres al·legacions han anat en el sentit de fonamentar la justificació de la modificació del Pla especial, basant-se en la obligatorietat que té l’administració de garantir el dret al descans i el dret a la salut dels veïns i veïnes i no exclusivament en tremes urbanístics. Aquesta proposta s’ha recollit parcialment.

També hem plantejat la necessitat de justificar jurídicament l’adequació del pla a les finalitats que persegueix, motivant en major mesura les modificacions proposades des del punt de vista de l’interès general, perquè la total restricció de l’ús recreatiu acabin tenint una aplicació efectiva. Plantejament que s’ha acceptat incorporar a la memòria.
Finalment hem plantejat que es concretin mitjançant un annex a la memòria els mitjans que l’Ajuntament posarà a l’abast per facilitar el trasllat a l‘àmbit de Sant Pau de Riu-sec. Proposta recollida parcialment.
Es tracta d’uns arguments encaminats a millorar les condicions de la proposta aprovada inicialment. Una proposta que compartim malgrat no sigui el tipus d’oci que ens agradaria.

Si bé no s’han recollit íntegrament totes les al·legacions sí que s’ha incorporat en la memòria un aspecte que considerem important com és reforçar la fonamentació jurídica dels motius pels quals fan els canvis. D’aquesta manera s’evita donar facilitats que es pugui recórrer la modificació del pla especial per manca de justificació.

Una vegada més des de l’Entesa fem propostes per millorar la ciutat i les condicions de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.