Proposició sobre les despeses per la visita del Papa

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

 La Diputació de Barcelona és una institució pública de govern local que té per objectiu el suport directe als ajuntaments i la cooperació entre ells, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i que el benestar que arribi a tots els municipis.

 Fonamentalment, la Diputació de Barcelona dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori; coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.

 S’ha fet pública la intenció de la Diputació de Barcelona de destinar una elevada quantitat de diner públic a finançar la visita del Papa els propers dies 6 i 7 de novembre a la ciutat de Barcelona, sense que aquesta despesa es pugui considerar que s’ajusti a les finalitats pròpies d’aquesta institució pública.

 En un moment crític per a la pràctica totalitat dels ajuntaments degut a la situació de disminució dels recursos econòmics, és més necessari que mai que les institucions públiques de suport als ajuntaments destinin tots els seus recursos única i exclusivament a les finalitats que tenen encomanades.

 L’Ajuntament de Sabadell va expressar el seu compromís a favor de la laïcitat donant suport l’any 2005 als motius i objectius del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, la qual entre altres aspectes reconeix la conveniència de la separació i distinció entre el poder polític i les creences religioses…, i que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han d’identificar-se en cap creença religiosa…, per finalment acordar comprometre’s a aplicar la separació de les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell de defensar els principis de la laïcitat, o sigui, la separació entre l’àmbit públic i l’àmbit religiós.

 2. Instar a la Diputació de Barcelona a no destinar cap partida de diner públic per finançar qualsevol despesa originada per la visita del Papa i destinar aquest diner públic a finançar necessitats reals dels ajuntaments.

 3. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació i a la Federació de Municipis de Catalunya.

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 29 d’octubre de 2010

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL