Sobre l’aprovació de la modificació de Pla General en l’àmbit del Ripoll

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'octubre de 2010

Ens porten a aprovació inicial una altra modificació del Pla general a l’àmbit del riu Ripoll.

A finals del 2002 també van promoure la MPG-5 que es va aprovar definitivament el febrer de 2003. Es veu que cada final de mandat han de modificar les condicions urbanístiques del Pla General a l’àmbit del Ripoll.

Volen justificar aquesta nova modificació al·legant la necessitat de reactivar l’activitat econòmica al parc industrial de Riu Ripoll.
És cert que amb la crisi del tèxtil moltes empreses han deixat l’activitat i ara tenim un parc industrial molt desaprofitat. I compartim el fet que cal analitzar aquesta situació i intentar optimitzar les estructures existents. Compartim plenament aquesta inquietud.

Ara bé, tenim dubtes seriosos que la proposta que plantegen sigui l’adequada per aquesta finalitat.

Tenim dubtes per la manera que plantegen les coses, i més en un àmbit tan sensible com és el riu Ripoll, en el qual han de conviure i ser compatibles l’activitat industrial i el Parc fluvial del Ripoll.

Ens preocupa aquest tractament tan epidèrmic, per no dir superficial, que fan d’un tema que pot tenir conseqüències profundes en el futur del riu Ripoll.

En primer lloc plantegen un important canvi d’usos de les activitats. La pregunta és per què aquests usos i no uns altres? Han fet algun estudi que orienti, que avali, que aquests nous usos són fruit de la demanda?.
L’altra dilema que ens plantegen és conèixer si amb les modificacions del Pla general que ja van fer l’any 2003 han aconseguit alguna millora, quin balanç fan d’aquells canvis.

Per exemple, en aquella modificació van passar de 12 a 16 metres l’alçada màxima dels edificis. També van obrir el ventall dels usos que fixava el Pla del 93, que tan sols permetia els directament vinculats amb la indústria tèxtil.

Ara plantegen permetre implantar nous usos: com la indústria de mobles, comerç, tallers de reparació de vehicles, restaurants, discoteques, bingos, esportiu,… i a més a més usos logístics i centre d’empreses. I per això també plantegen que la superfície mínima de les naus passi de 1.500 a 500 m2.

Obren un ventall de conseqüències imprevisibles que pot capgirar el model de fer compatible l’activitat econòmica amb el Parc fluvial del Ripoll.

I ho fan amb la manca de rigor que els caracteritza, sense un estudi en profunditat que indiqui quines són les activitats que poden reactivar l’activitat econòmica i ser compatibles amb el parc fluvial.

Aquesta manca de rigor també els porta a afirmar que l’augment dels usos no implicarà cap augment de la mobilitat ni cap efecte sobre el medi ambient. Quan això tothom sap que no és així.

L’estudi de mobilitat de l’Escola d’Enginyers diu que amb naus d’entre 500 i 1.550 m2 la mobilitat augmentaria un 12% i amb naus de 500 m2 un 22%. Però és clar això ho obvien.

Per tant, davant d’aquesta manca de rigor no donarem suport a la seva proposta.

I que consti que no ens oposem a la possibilitat de reactivar l’economia amb activitats netes i compatibles amb el riu Ripoll sinó a la poca credibilitat de la seva proposta.