Sobre la modificació dels estatuts de SERESA

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 d'octubre de 2010

Hem llegit atentament els diferents documents que ens han facilitat, especialment la memòria justificativa, que, per cert, no signa ningú ni porta cap identificació de cap servei municipal.

I hem de dir que no ens han convençut de què aquesta fórmula, la d’unificar SERESA i Gestió tributària en un organisme autònom que es diria Agència Tributària de Sabadell sigui la millor.

Si bé podem admetre un cert esforç de reorganització per optimitzar el servei, pensem que també es podria haver unificat com a servei adscrit a l’organigrama de l’Ajuntament i pensem que vostès no expliquen realment per què volen que es gestioni des d’un organisme autònom.

Aquesta opció provoca una laboralització de la plantilla de personal, que no compartim, i no soluciona alguns dels problemes que teòricament s’havien de resoldre, com ara la separació física dels serveis. Continuarem tenint, doncs, dos serveis, tot i que tots dos formin part d’aquesta Agència Tributària que, a més, porta un nom que pensem que es presta a confusió amb les agències tributàries espanyola i catalana ja existents.

Ens van dir també que la representació sindical era favorable a aquesta ampliació de competències de l’organisme autònom, quan precisament els dos sindicats majoritaris de l’Ajuntament han convocat avui una protesta que, entre altres coses, té a veure amb aquest tema.

Per tant, senyor Manau, no compartim la seva opció, desconfiem de les explicacions que ens van donar i per tant no podem donar-hi suport.