Sobre l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'octubre de 2010

Estem parlant d’un PMU que ha tingut un procés molt llarg: prop de 5 anys, i molt car: uns 200.000 euros per un resultat que considerem pobre.

Sempre hem defensat el PMU com a eina fonamental per reduir els nivells de contaminació atmosfèrica que genera el trànsit de vehicles i els seus efectes sobre el medi ambient i la salut de les persones i contribuir a mitigar el canvi climàtic.

I això tan sols es pot assolir amb una autèntica voluntat de capgirar l’actual model de mobilitat basat en el vehicle privat per un model sustentat en el transport col·lectiu urbà i interurbà no contaminant i estimular els desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Però per canviar aquest model cal una veritable voluntat política. En canvi vostès han optat per posar pegats, com aquell que vol curar un malalt amb cataplasmes.

Quin és el resultat? Un PMU que no compleix els objectius que ha de complir com és la reducció del consum d’energia i la reducció de les partícules contaminants en suspensió.

Diuen que han acceptat la major part de les nostres al·legacions. Un 74 %. Però això no és pas així.

Han acceptat suggeriments que no els hi suposaven cap canvi en profunditat. Per exemple: busos articulats, millorar senyalitzacions, l’aparcament gratuït en zona blava pel vehicles no contaminants, etc.
També diuen que n’han acceptat d’altres. Però, és clar, sense cap tipus de concreció: com la connexió carrils bici amb les carreteres de Castellar, Mollet, Caldes, Sant Quirze. Promoure Eixos cívics, etc.

Però aquelles propostes que comportaven canvis en profunditat, les al·legacions que realment suposaven un pas endavant, un canvi en la mobilitat de la ciutat, aquestes no les han acceptat:

 Un carril bus a l’Eix central, un carril bus en els dos sentits de la Gran Via, el bus nocturn,…La prioritat per a vianants i bus de la Rambla fins la Plaça Marcet. Prioritzar l’aparcament de camions. La incorporació del projecte del tramvia, la gestió integral de l’aparcament, la transformació de l’espai públic en zones de transit pacificat,…No, aquestes no les han acceptat.

Probablement vostès buscaran un titular fàcil dient que han acceptat la major part de les al·legacions, quan no es tracta de la quantitat sinó del contingut i dels efectes que tindran o no aquestes al·legacions.

I que consti que no desvalorem en absolut les al·legacions acceptades, ni les nostres ni les dels altres grups, ni molt menys, però no podem fer un balanç positiu del pes, de la capacitat d’incidència, de les al·legacions que han incorporat.

També faran bandera, i buscaran un titular, dient que els informes del Departament de PTOP i del Departament de MA qualifiquen el PMU de molt positiu.

Però sincerament, no entenem quins criteris utilitzen per dir que un PMU és excel·lent i acte seguit certificar que no compleix els objectius fixats pel Pla director de Mobilitat de la RMB com és la reducció del consum d’energia i la reducció de les partícules contaminants en suspensió.
I els hi reclamen una reducció dràstica dels vehicles-km. O un estudi de la gestió integral de l’aparcament. A mancomunar serveis de transport públic urbà i interurbà. O la redacció d’un pla específic de mobilitat del Vallès…

Potser doncs buscaran titulars de cara l’opinió pública i quedaran tan tranquils però a la ciutat no canviarà res i continuarem amb el mateix model de mobilitat i els índex de contaminació aniran augmentant.
No canviarà res perquè no tenen cap voluntat de canviar res. Han anat a cobrir l’expedient, amb un pla que no tan sols no es planteja grans canvis positius en la mobilitat, sinó que el pla pateix d’una absoluta manca de concreció de les actuacions (tot ho remet a futurs estudis) i no existeix ni una programació ni una priorització de les actuacions, fins el punt que el pot convertir en paper mullat.

Han perdut una oportunitat única per assolir un canvi de modal a favor d’una mobilitat més sostenible, per redefinir l’ús i la qualitat de l’espai públic. En definitiva per millorar la qualitat de vida de la ciutat.

I per això calia voluntat i decisió política que vostès no han tingut.

No esperin doncs el nostre suport al pla.