Proposició a favor de protegir el conjunt industrial del Vapor Pissit

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La història de Sabadell està estretament vinculada a la de la indústria tèxtil llanera, que, a partir de 1850, va viure un important procés d’industrialització amb la construcció de vapors i el desenvolupament del model de ciutat fàbrica que és l’origen de la nostra ciutat.

La primera gran fàbrica de Sabadell va ser el Vapor Pissit, que és l’únic exponent d’aquesta tipologia d’edifici industrial que es manté en l’actualitat a la ciutat i també té un valor com a conjunt singular a Catalunya. Construït el 1843, conserva encara l’estructura original característica d’aquest tipus de conjunt fabril, amb el pati de drapaires central, les dues llargues quadres paral·leles al pati, l’antiga sala de màquines i la xemeneia, actualment escapçada.

El Vapor Pissit és l’edifici on hi ha previst ubicar la seu principal del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera per acord unànime del Ple municipal de 1998, en base al projecte museològic de Sabadell aprovat també per unanimitat. Aquest conjunt fabril és de propietat municipal des de l’abril de 1987 en què l’Ajuntament el va adquirir a la seva antiga propietària amb l’objectiu d’ubicar-hi l’esmentat museu.

El Vapor Pissit forma part del conjunt de béns del patrimoni local pel seu valor arquitectònic i està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS. La fitxa corresponent d’aquest pla recull les característiques del vapor, li atorga una protecció a nivell volumètric i un ús destinat a ubicar-hi el Museu Tèxtil Municipal.

Tanmateix, tot i el valor d’aquest vapor, actualment el PEPPS no garanteix la protecció de la totalitat del conjunt, sinó que protegeix tan sols la nau del costat de ponent limitada pels carrers d’Alemanya, del Sol, de Montserrat i el pati de drapaires. Pel contrari no preveu cap tipus de protecció per a les naus paral·leles del costat de llevant en relació el pati de drapaires, ni per a l’antiga sala de màquines i la xemeneia.

El estudis realitzats posen de relleu la importància del conjunt industrial del Vapor Pissit pel seu valor arquitectònic i històric, per damunt dels diferents elements individuals. Les quadres del costat de llevant són precisament les construccions més antigues del conjunt, les que han perviscut des de la seva construcció, l’any 1846 i les que conserven els elements estructurals originals.

Aquestes naus de llevant contenen també una singular construcció subterrània consistent en un conjunt de basses i un dipòsit d’aigua que formaven part del sistema hidràulic que proveïa la caldera que activava els mecanismes de tot el conjunt industrial.

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat d’exercir la seva responsabilitat de preservar el patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat amb l’objectiu de garantir la conservació i la difusió del llegat cultural de la nostra ciutat.

En el cas del Vapor Pissit la seva preservació adquireix el màxim sentit preservant la totalitat del conjunt industrial organitzat a partir del pati de drapaires, amb les naus paral·leles longitudinals a banda i banda i les sales de calderes i de les màquines de vapor, mantenint el model clàssic de la majoria de vapors construïts a Sabadell al llarg del segle XIX i facilitant un escenari excepcional que permeti conèixer i evocar una de les etapes més rellevants de la memòria històrica de la ciutat.

Per tot això PROPOSA:

 Primer. Ampliar l’actual nivell de protecció volumètrica a la totalitat del conjunt industrial del Vapor Pissit.

 Segon. Iniciar els tràmits administratius necessaris per recollir aquest nou nivell de protecció en el PEPPS.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler Clarena

Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 7 de setembre de 2010