Presentació de la Moció d’ES a favor d’augmentar la protecció del Vapor Pissit

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 7 de setembre de 2010

Portem a la consideració del ple la proposta d’ampliar la protecció del Vapor Pissit.

El Vapor Pissit és un dels conjunts industrials més interessants que tenim a la ciutat. Per la seva antiguitat, va ser uns de les primeres grans fàbriques que es van construir i que actualment es mantenen. I per la seva tipologia característica d’aquest conjunts fabrils, amb les dues llargues naus i la sala de calderes amb la xemeneia tot al voltant del pati de drapaires central.

Aquestes característiques li donen al Vapor Pissit un valor excepcional, no només per ser l’únic conjunt que es manté a la ciutat, sinó com a conjunt singular a Catalunya.

Tot i la importància del conjunt del Vapor Pissit el PEPPS tan sols protegit a nivell volumètric la nau del carrer del Sol. En canvi pel que fa a la nau llevant del pati de drapaires i la sala de calderes tan sol preveu la seva documentació i per tant el seu enderroc seria possible.

Hem de pensar que aquestes naus, del costat de llevant, són precisament les construccions més antigues del conjunt, les que han perviscut des de la seva construcció, l’any 1846 i les que conserven els elements estructurals originals i, fins i tot, contenen també una singular construcció subterrània consistent en un conjunt de basses i un dipòsit d’aigua que formaven part del sistema que proveïa la caldera que generava l’energia necessària per activar tot el conjunt industrial.

Però, a més, el pati, que és un exponent dels antics patis de drapaires, només existeix si es conserva la totalitat de les naus.

Precisament, els estudis realitzats recentment i encarregats per aquest Ajuntament posen de relleu la importància del conjunt industrial del Vapor Pissit pel seu valor arquitectònic i històric, per damunt dels diferents elements individuals.

Cal recordar també que el Vapor Pissit és l’edifici on hi ha previst ubicar la seu principal del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera per acord unànime del Ple municipal de 1998, en base al projecte museològic de Sabadell aprovat també per unanimitat. I aquest conjunt fabril va ser adquirit l’any 1987 per l’Ajuntament ja pensant ubicar-hi l’esmentat museu.

Per tant portem aquesta proposició al Ple per responsabilitat. Perquè sigui preservat el conjunt del Vapor Pissit al ser un dels exponents més interessants del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.

Volem reiterar que en el cas del Vapor Pissit la seva preservació adquireix el màxim sentit preservant la totalitat del conjunt industrial, mantenint el model clàssic de la majoria de vapors construïts a Sabadell al llarg del segle XIX, per, en definitiva poder garantir la conservació i la difusió del llegat cultural de la nostra ciutat i facilitar un escenari excepcional que permeti conèixer i evocar una de les etapes més rellevants de la memòria històrica de Sabadell.

En concret el que posem a la seva consideració és:

 1r. Ampliar l’actual nivell de protecció volumètrica a la totalitat del conjunt industrial del Vapor Pissit.

 2n. Iniciar els tràmits administratius necessaris per recollir aquest nou nivell de protecció en el PEPPS.

Els hi demano, per responsabilitat, el seu vot favorable.