L’Entesa per Sabadell considera que l’Ajuntament de Sabadell encara està molt lluny de la transparència

100714-FotoRP2

L’anunci de ser un dels ajuntaments més transparents és pura propaganda

El govern municipal s’ha afanyat a fer un titular sobre la transparència municipal basant-se en uns índexs elaborats per Transparency Internacional España de Madrid, fins i tot abans de que aquest índexs siguin presentats públicament, per neutralitzar precisament les peticions d’una major transparència de la informació municipal, fent pròpia la frase de diguem de que presumeixes i et diré que et manca .

Un any més Transparency Internacional ha elaborat els índex de transparència dels ajuntaments a partir de la resposta dels propis governs municipals als indicadors en funció de si determinades informacions es troben a la pàgina web municipal o no. Una resposta a uns indicadors que el govern municipal s’ha negat sempre a facilitar-nos còpia.

100714-FotoRP2La manca de determinades informacions al web municipal, i que formen part d’aquests indicadors, és manifesta. Fet que va motivar la presentació d’una moció de l’Entesa per Sabadell al Ple municipal del passat mes de juny, i aprovada per majoria, a favor d’una major transparència municipal incorporant al web municipal, amb claredat i amb un fàcil accés, informacions que actualment no són accessibles, entre altres les següents:

 Organigrama municipal

 Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals.

 Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança.

 Declaracions de Bens dels càrrecs electes.

 Sous establerts per a càrrecs de confiança i comissionats.

 Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local.

 Evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades.

 Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant.

 Deute públic municipal.

 Evolució deute en relació a exercicis anteriors.

 Termini de pagament proveïdors.

 Convocatòria de les licitacions

 Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions.

 Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions.

 Relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions.

 Convenis urbanístics municipals

Un mes i mig després d’aprovar-se la moció
la major part d’aquestes informacions, que formen part de la relació dels indicadors de Transparency Internacional, encara no són accessibles des del web municipal.

En conseqüència el govern municipal no tan sols incompleix els acords de ple sinó que manipula les informacions requerides per un organisme de prestigi com Transparency Internacional.

Des de l’Entesa per Sabadell lamentem que, una vegada més, el govern municipal no faci efectius els compromisos assolits pel ple municipal i manipuli la informació amb afany propagandístic i per contrarestar les peticions d’una major transparència, tot confonent l’opinió pública.

L’Entesa per Sabadell convida als sabadellencs i sabadellenques a comprovar si aquestes informacions són realment accessibles al web municipal: www.sabadell.cat i contrasti si s’acompleixen o no els índex de transparència municipal.

L’Entesa per Sabadell continuarà vetllant perquè aquest compromís del ple municipal s’acompleix en el temps més breu possible i denunciarà qualsevol manipulació sobre la transparència i el dret a la informació.