L’Entesa per Sabadell porta al Ple del mes de juny una moció a favor de la transparència municipal

L’Entesa per Sabadell porta a l’aprovació del Ple municipal del proper dia 1 de juny una moció a favor d’una major transparència municipal, per tal que es faciliti la ciutadania l’accés a informació de caràcter públic que actualment no és accessible.

La transparència, afavorir l’accés de la ciutadania a la informació de municipal en tot allò que concerneix la gestió pública, és un exercici de sensibilitat envers els administrats i un dels elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els poders públics.

L’Entesa per Sabadell defensa l’accés dels ciutadans i ciutadanes a aquelles dades que formen part del control democràtic i que poden garantir el dret d’informació.

Considerem que la informació ha de ser exposada amb claredat i presentada amb un fàcil accés. Per aquest motiu proposa incorporar al web municipal amb les dades següents:

 Organigrama municipal

 Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals.

 Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança.

 Declaracions de Bens dels càrrecs electes.

 Sous establerts per a càrrecs de confiança i comissionats.

 Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local.

 Evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades.

 Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant.

 Deute públic municipal.

 Evolució deute en relació a exercicis anteriors.

 Termini de pagament proveïdors.

 Convocatòria de les licitacions

 Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions.

 Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions.

 Relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions.

 Convenis urbanístics municipals