L’Entesa per Sabadell valora molt positivament la confecció d’auditories energètiques a tots els equipaments i serveis municipals

La proposta d’Entesa per Sabadell a favor de la realització d’auditories energètiques de tots els edificis, equipaments i instal·lacions municipals va ser aprovada per unanimitat del ple municipal de gener. Aquesta aprovació és un pas molt important en l’estratègia municipal a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

Això ens ha de permetre disposar en el termini de dos anys d’una diagnosi de la situació en què es troben els equipaments i instal·lacions municipals a nivell energètic. L’objectiu d’aquesta diagnosi és conèixer quines actuacions seran necessàries a partir de l’aplicació de materials i sistemes passius i de la renovació de les instal·lacions, amb la finalitat d’aconseguir uns edificis i unes instal·lacions eficients energèticament, un important estalvi energètic i, com a conseqüència, la reducció d’emissions de gasos d’efectes hivernacle. A més, aquestes auditories, han d’incloure propostes per a la instal·lació de centrals de producció d’energia elèctrica fotovoltaica o altres sistemes d’energies renovables.

Aquest acord el valorem com un pas important des del punt de vista ambiental, però també com una aposta estratègica a favor de nous sectors productius, de les noves tecnologies i per afavorir noves possibilitats d’ocupació.

L’Entesa defensa com a estratègia de futur l’aposta per l’eficiència energètica i les energies renovables, perquè possibilita avançar cap a aquests valors i alhora avançar també cap a un nou model energètic descentralitzat, sostenible i no dependent de les grans companyies energètiques.

L’Entesa considera que els municipis i els ajuntaments han de jugar un paper fonamental en la lluita contra el canvi climàtic amb actuacions concretes, segons la coneguda màxima de pensar globalment i actuar localment. Per aquest motiu l’Entesa defensa que l’aposta a favor de les energies renovables sigui una veritable estratègia municipal i que Sabadell sigui una ciutat capdavantera en aquest sentit.

Amb aquesta moció aprovada Sabadell disposarà d’un instrument de planificació fonamental que permetrà conèixer quines actuacions caldrà realitzar en el futur, poder planificar-les en els plans d’inversió municipals i preveure les corresponents previsions pressupostàries.