Presentació de la moció de l’Entesa a favor de les auditories ambientals

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 12 de gener de 2010

Proposem aquesta moció perquè estem plenament convençuts de la importància estratègica que té l’aposta a favor de les energies renovables.

Una importància estratègica des del punt de vista ambiental, de la sostenibilitat, de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, però també pel fet d’apostar per nous sectors productius, per les noves tecnologies, per aplicar nous coneixements i per afavorir noves possibilitats d’ocupació.

Apostar per l’eficiència energètica i les energies renovables és el futur, perquè ens possibilita avançar cap aquests valors i alhora avançar també cap un nou model energètic descentralitzat, sostenible i no dependent de les grans companyies energètiques.

La necessitat de lluitar contra el canvi climàtic ja no és un reclam de les entitats ambientalistes, sinó que és responsabilitat de tota la societat i especialment de l’administració que ha d’actuar de manera efectiva a favor de la qualitat de vida i del benestar i del futur de la pròpia societat.

Els municipis i els ajuntaments hem de jugar un paper fonamental en la lluita contra el canvi climàtic, segons la coneguda màxima de pensar globalment i actuar localment, i les grans polítiques ambientals acaben sempre a mans dels ajuntaments, al tenir la possibilitat d’aplicar-les a escala real i al tenir la capacitat de crear les necessàries complicitats amb la ciutadania.

Per tant, considerem que apostar per l’eficiència i l’estalvi energètic i el foment de les energies renovables ha de ser una estratègia municipal prioritària. Però també perquè Sabadell sigui una ciutat capdavantera en aquesta aposta.

Evidentment no comencem de zero: l’octubre del 2008 l’Ajuntament de Sabadell es va adherir al Pacte d’Alcaldes i alcaldesses europees contra el canvi climàtic que, entre altre compromisos, fa seus els objectius de la Unió Europea d’assolir per l’any 2020 la reducció d’un 20% d’emissions de CO2, un incrementant en un 20% l’eficiència energètica i que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

En el Ple municipal de maig de 2009 varem aprovar l’Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic a Sabadell (2008-2012) en el que es compromet a realitzar diverses accions a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

També s’han realitzat diverses actuacions de millora de l’eficiència energètica en alguns edificis i s’han encarregat auditories d’alguns equipaments municipals.

Però pensem que cal donar un pas més en aquesta línia i concretar una veritable planificació que, partint de conèixer que tenim i com ho tenim, ens indiqui què hem de fer, què ens costarà i així poder preveure quan fer-ho.

Amb aquesta moció proposem fer una radiografia, una diagnosi, de quin estat es troben els edificis, equipaments i instal·lacions municipals des del punt de vista energètic i concretar quines accions són necessàries per avançar cap a aquest nou model energètic, eficient i renovable, i així poder establir una planificació de les actuacions i de les corresponents previsions econòmiques en els pressupostos.

Una eficiència energètica que, val a dir, no tan sols s’aconsegueix adaptant els aparells i les instal·lacions a les noves tecnologies sinó que és fonamental actuar també per aconseguir una correcta eficiència passiva dels edificis.

Per a tot això proposem aprovar un únic punt, que diu:

 Confeccionar una planificació de la realització d’auditories energètiques de tots els edificis, equipaments i instal·lacions municipals abans de finalitzar l’any 2011, per tal d’obtenir una diagnosi i una proposta d’actuacions a realitzar, que incorporin tant l’aplicació de materials i sistemes passius eficients energèticament com la renovació de les instal·lacions, per aconseguir una millora de l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de gasos d’efectes hivernacle. Aquestes auditories han d’incloure també propostes per a la instal·lació de centrals de producció d’energia elèctrica fotovoltaica o altres sistemes d’energia alternatius i sostenibles en els edificis i equipaments municipals.