Qui treballa a l’Ajuntament?

Virginia Domínguez - Regidora del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell compta amb una plantilla de 1582 treballadors i treballadores, 1440 dels quals funcionaris. Això sense tenir en compte el creixent nombre de persones que treballen en serveis municipals en règim de concessió administrativa, com ara el manteniment de parcs i jardins, la recollida d’escombraries i neteja viària, la neteja d’equipaments, les escoles bressol, el cementiri municipal, els serveis d’atenció domiciliària i molts d’altres. Així doncs, quan parlem de la plantilla municipal en realitat estem parlant només d’una part dels treballadors i treballadores, només dels que estan contractats directament.

El nombre i característiques de la plantilla l’ha d’aprovar el ple municipal anualment i això és justament el que es va fer el passat 9 de desembre amb els vots del PSC i el PP. Els motius que van portar l’Entesa per Sabadell a oposar-se a la plantilla proposada pel govern es poden sintetitzar en un de molt clar: no compartim en absolut el model que s’està imposant en els darrers anys i que respon més a interessos partidistes del PSC, que no pas a cobrir les necessitats de la ciutat.

Per exemple, es manté la figura del comissionat, encaminada bàsicament a suplir les mancances del grup municipal del PSC, així com un excés de personal eventual per a tasques que no són de confiança o d’assessorament especial, que són les úniques funcions que la llei assigna al personal eventual.

D’altra banda, es consoliden línies que són contràries a la nostra manera d’entendre l’Administració, com ara la progressiva generalització de places de lliure designació en els llocs de comandament, des dels caps de servei i de secció fins els coordinadors de districte o les secretàries de direcció. La lliure designació està contemplada per la llei per a llocs de treball d’especial responsabilitat i confiança, que s’han de cobrir amb convocatòria pública, però a Sabadell ja s’aplica a 117 places i sense convocatòria. Aquest abús de la lliure designació fa palès que el govern del Sr. Bustos no creu en la funció pública, desconfien de l’estructura de funcionaris i busquen fórmules en el límit del que estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per anar conformant una plantilla dòcil i fidel. No volen que els comandaments prenguin decisions pensant en el servei ciutadà, sinó obeint directrius partidistes.

Amb aquestes i altres pràctiques el govern del Sr. Bustos menysté els deures i principis ètics que regeixen la funció pública, que estableixen que els empleats públics han d’actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, austeritat, eficàcia i honradesa. I això és així perquè la funció pública ha de posar sempre per davant el servei ciutadà i ha de tenir prou independència per fiscalitzar l’acció de govern.

A Sabadell, l’Ajuntament s’està convertint en tot el contrari, en un lloc on es deixen en segon terme els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i es tendeix a premiar la fidelitat política i l’obediència. Una tendència perillosa perquè, a més, resta possibilitats a la carrera professional funcionarial i, per tant, desmotiva tots els que no estan disposats a fer el joc al PSC.

Però, a més, aquest no és un episodi aïllat de la política de personal, sinó que hi ha altres elements preocupants: la contractació de personal extern per a serveis auxiliars que no són puntuals, l’abús dels processos selectius d’urgència, la contractació irregular de personal que ja va ser objecte d’una sentència judicial, la laboralització del personal del Conservatori i l’Escola Illa sense cap motiu organitzatiu que l’avalés, etc.

No sabem fins on serà capaç d’arribar l’equip de govern amb aquesta nefasta política de personal ni podem calcular el mal que està fent a l’Ajuntament i a la ciutat, però sí que sabem que l’Entesa per Sabadell no tan sols no serà corresponsable de la seva mala praxi, sinó que lluitarà per evitar-la. No volem ser corresponsables del retrocés en els objectius de la funció pública, que no són altres que garantir la qualitat dels serveis i fiscalitzar l’acció de govern, independentment de qui governi la ciutat.

[Publicat al Diari de Sabadell el 12 de gener de 2010]