L’Entesa denuncia que el PSC utilitza la plantilla municipal amb interessos partidistes

Roda de premsa 15/12/2009

L’Entesa per Sabadell ha denunciat en diferents ocasions la mala gestió del personal que està fent el govern del PSC des de fa deu anys. Darrerament han sortit a la llum diferents pràctiques, alguna de les quals manifestament il·legal, i d’altres que interpreten l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEB) de manera particular, sempre per beneficiar els interessos partidistes del PSC.

Sentència del 22/04/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona contra l’actuació irregular del govern municipal en la contractació de personal, que afecta 16 contractacions laborals d’urgència del 2007.

Es tractava de personal que havia passat d’eventual (personal de confiança) a laboral sense cap mena de convocatòria pública ni procés de selecció. Com a mínim 7 d’aquestes 17 persones (finalment la sentència afecta a 16) estan vinculades al PSC. La sentència declara la nul·litat radical i absoluta dels Decrets de nomenament en haver prescindit absolutament del procediment legalment establert.

Aquesta sentència posa en evidència la mala gestió i la prepotència del govern del PSC pel que fa a la política de personal amb reiterades irregularitats, i qüestiona els nomenaments. Considera que el concurs d’interins és nul per haver viciat el procediment i no es poden comptar els mèrits per tractar-se d’una situació irregular. Tanmateix, l’equip de govern no ha aplicat la sentència.

Amb posterioritat a aquesta sentència, l’equip de govern es va veure obligat a estimar 23 recursos de reposició que també eren casos de nomenaments irregulars.

Tribunals a mida

Al novembre de 2008 l’Entesa ja va denunciar el nomenament de tribunals a mida formats per persones que no garantien el principi d’imparcialitat en els concursos per a proveir les places de tècnic d’arts gràfiques, tècnic superior de periodisme i de protocol, justament una part de les places afectades per la sentència del 22/04/2009.
En aquests tribunals hi van participar persones vinculades al PSC i fins i tot havien nomenat un càrrec electe, fet totalment prohibit per l’EBEB que el govern municipal va corregir, però mai no ho ha reconegut.

Laboralització del personal del conservatori sense cap justificació
Tal com ja vam advertir en el ple municipal del mes de juny, el govern va presentar una modificació de plantilla per laboralitzar el professorat del Conservatori, sense cap tipus de justificació. No hi havia cap motiu organitzatiu ni de millora del servei per fer aquest canvi, que va en la línia contrària al procés de funcionarització avalat pels sindicats, que s’estava produint des de 1999. L’única possible motiu és afavorir un increment de delegats d’UGT, tal com ha denunciat CCOO a la Inspecció de Treball.

Utilització indiscriminada de figures de l’EBEB
El govern del PSC utilitza els conceptes d’urgència, confiança i lliure designació sense cap tipus de rigor ni justificació, fet que és contrari al que indica l’EBEB.

 Per exemple, entre març de 2008 i juny de 2009 es van fer com a mínim 84 processos de contractacions d’urgència, sense que aquesta urgència estigués sempre motivada.

 Per exemple, recentment van adjudicar una plaça sense cap tipus de concurs públic, al·legant que la treballadora que l’ocupava ja havia fet unes proves l’any 1994.

 Per exemple, hi ha 117 treballadors i treballadores ocupant places sota el concepte de “lliure designació”, un concepte que l’EBEB contempla per als llocs de treball “amb especial responsabilitat i confiança” i sempre amb concurs públic, cosa que no s’ha fet a l’Ajuntament de Sabadell. Tots els caps de servei, caps de secció, secretàries de direcció, etc. han passat a ser de lliure designació, fet que limita greument la carrera professional de tots aquells que no demostrin obediència absoluta al règim.

 Per exemple, la plantilla de personal eventual la formen 20 càrrecs de direcció, malgrat d’aquests n’hi ha que són llocs de treball que tenen equiparació en la plantilla de funcionaris i, per tant, no està justificat que siguin eventuals. Per exemple, els caps de programa de Joventut i d’Igualtat o el cap de Comerç i turisme. Per què aquests llocs de comandament són eventuals i no ho són la resta de caps dels diferents serveis de l’Ajuntament? Cal dir que una part d’aquests llocs els ocupen persones vinculades directament al PSC que d’aquesta manera no han hagut de concórrer a una convocatòria pública.

Oposicions Escala Auxiliar Administrativa
Després de molts anys sense convocatòria, finalment es van convocar 77 places d’auxiliar administratiu. Casualment, entre les 10 persones que encapçalen la llista, els que tenen millor puntuació, hi ha una regidora del PSC de Badia, una persona que ostenta càrrecs a la JSC i al PSC, així com la parella d’un regidor del PSC. És a dir, entre els 10 primers, com a mínim 3 estan directament vinculats al PSC.

D’altra banda, també ha superat aquestes oposicions una de les persones afectada per la sentència dictada el 22/04/2009, que no havia superat les proves. Ara sembla que ha aprovat, però es dóna la circumstància que en la llista definitiva d’admesos consta com a no exempt a la prova de català i, en canvi, a la documentació que hem pogut consultar apareix com a exempt. Casualment aquesta persona va ser vicepresident de la JSC de Sabadell i actualment és el representant del PSC en un districte.

Aquestes casualitats favorables al PSC potser es poden explicar pel fet que el president del tribunal d’aquestes oposicions és un militant del PSC, membre de l’executiva de Sant Quirze del Vallès, que ha format part del personal eventual dels Ajuntaments de Calvià i de Sant Quirze. Malgrat compleix el requisit de ser funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sabadell, considerem que no és ètic que participi en els tribunals perquè, d’acord amb l’EBEB s’ha de garantir el principi d’imparcialitat.

Per tant, són molts els casos en què hi ha una relació entre la mala praxi i la vinculació al PSC. I aquest fet posa en qüestió els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que presideixen l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i que han de ser una garantia de la imparcialitat, objectivitat, neutralitat, confidencialitat i dedicació al servei públic dels funcionaris.

El govern haurà d’assumir un dia o altre la seva responsabilitat política. Especialment el Sr. Joan Manau, tinent d’alcalde de Serveis Centrals durant tots els episodis que hem ressenyat, que també ha ostentat el càrrec de primer secretari del PSC de Sabadell.