Sobre l’aprovació provisional de la concessió de la gestió del servei de cementiri municipal

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal de l'1 de desembre de 2009

El primer pas per anar cap a la concessió administrativa de la gestió del servei de cementiri municipal el van donar fa més d’un any amb l’aprovació inicial del Pla Director del Cementiri. En aquell moment el govern va actuar amb escassa transparència, barrejant en un sol dictamen el propi pla director amb l’ampliació del servei d’incineració i amb el canvi de model de gestió, una gestió que fins ara era directa i passarà a ser externalitzada.

Ja vam manifestar llavors que no compartim aquesta solució i vam presentar al·legacions per tal d’aturar-la. Unes al·legacions que, per cert, l’equip de govern va menystenir completament i que únicament va respondre que “no es formula cap qüestió de legalitat ni d’oportunitat contra la seva decisió”. No ho dubtem pas que sigui “legal” però val a dir que hi ha actuacions “legals” que no sempre són en benefici de l’interés col·lectiu.

Aquesta pobra resposta que no argumentava absolutament res és una mostra de la manera en què han portat aquest tema, un tema de gran importància: el canvi de gestió d’un servei municipal bàsic.

No van donar cap explicació sobre els motius per abordar aquest canvi, no van fer cap esforç per explicar-ho als grups ni van elaborar un estudi comparatiu de les diferents formes de gestió, ni de les diferents formes de finançar les actuacions del pla director, i davant de les nostres al·legacions, ni tan sols es van molestar en argumentar la seva negativa. Una mostra també del seu estil de fer: la prepotència, la raó de la força per damunt de la força de la raó.

Certament sí que van encarregar un estudi de viabilitat econòmica i informe d’oportunitat, un estudi que únicament tenia en compte criteris econòmics i de rendibilitat de les inversions, per garantir el compte de resultats del nou concessionari i, en canvi, no valorava objectius de qualitat ni d’interès social. Semblava fet per una empresa que volia optar a la concessió, més que no pas per una administració que vol tenir el millor dels serveis.

Amb aquest canvi de model de gestió vostès -un govern que es diu socialista- estan donant un pas més en la política neoliberal d’externalitzar els serveis públics i sotmetre’ls a les lleis del mercat sota criteris de competitivitat i de beneficis empresarials. I tots sabem què passarà: o bé es perdrà qualitat en el servei o bé s’encarirà aquest servei, o potser fins i tot passaran les dues coses.

Malgrat el seu capficament en externalitzar el servei, l’Entesa per Sabadell va fer també al·legacions al plec de clàusules administratives i d’explotació de la gestió del servei de cementiri amb l’objectiu de millorar-lo. Òbviament vam fer una al·legació a la totalitat, una al·legació per evitar el procés d’externalització, que, com era d’espearar, no va ser recollida.

Però també en vam fer d’altres que sí que es van acceptar. Per exemple matisacions del text per tal de garantir la bona prestació del servei, la correcta aplicació de les normatives o les modalitats de pagament. El govern va acceptar també reconèixer l’elevat valor patrimonial del Cementiri Vell i instar a la concessionària a facilitar als usuaris informació clara i indicacions d’itineraris, així com promocionar l’accés en mitjans de transport públic.

I també hem de dir que lamentem que no s’incorporessin dues propostes que ens semblaven prioritàries: garantir que es mantingui una oficina d’atenció als usuaris en el centre de la ciutat, i incorporar una comissió de seguiment del servei, amb representants d’organitzacions de consumidors i usuaris, com ara el SEDECU o les entitats d’enterraments. Aquestes dues propostes van ser rebutjades pel govern.

Avui ens demanen que aprovem provisionalment la concessió d’aquest servei i pensem que ja hem aportat prou arguments per explicar la nostra posició contrària a l’externalització. Però, a més, també volem fer esment de l’escàs èxit de la seva convocatòria, atès que només s’ha presentat l’empresa Torra, S.A., que ostenta actualment la concessió del tanatori, que ha fet una oferta que no sembla gaire lluïda si hem de jutjar per la puntuació obtinguda, únicament ha assolit 13 punts dels 39 que estaven en joc a partir de judici de valor, i 0,14 punts dels 71 punts que es valoraven mitjançant fórmules.

Què significa això? Significa que l’empresa que obtindrà la concessió compleix el plec de clàusules i poc més. No sembla pas una bona manera de començar aquesta nova forma de gestió.