L’Entesa per Sabadell porta al ple municipal una moció per excloure la incineració de residus

L’Entesa per Sabadell portarà al ple municipal del proper dimarts una moció sobre la incineració de residus, una pràctica que contempla el nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM), 2009-2016 a punt de ser aprovat.

L’Entesa ha reclamat reiteradament la necessitat de reduir el volum de residus, actuant bàsicament en la prevenció, per tal de minimitzar una gestió que comporta uns costos ambientals i econòmics molt elevats per al conjunt de la societat. En aquest sentit, l’any 2004 vam plantejar una moció per elaborar un pla de reducció de residus municipals.

Lamentablement el PMGRM preveu el foment de la incineració de residus com a sistema per eliminar els residus i anuncia la construcció d’una nova incineradora en l’Àrea Metropolitana, inclòs el Vallès, una mesura que suposa una renúncia a gestionar els residus amb criteris sostenibles.

Cal tenir present que la incineració de residus té efectes molt negatius en la salut de les persones i el medi ambient, per l’alliberament de gasos, cendres i escòries molt més tòxiques que els residus originaris, que acaben en abocadors o dispersen pel medi ambient contaminants molt perillosos, com ara dioxines, furans, PCVs, metalls pesants i nanopartícules produïdes en la combustió.

La moció que presenta l’Entesa té dos objectius:

 Declarar el compromís de Sabadell amb les polítiques de reducció de residus i rebutjar l’eventual construcció d’una planta incineradora en el terme municipal.

 Sol·licitar la modificació del Programa Metropolità de Gestió dels Residus Municipals per tal que no inclogui polítiques d’incineració o de valoració energètica, en aplicació del principi de precaució quant als riscos pel medi i la salut de les persones.

L’Entesa reclama coherència entre la gestió dels residus i les actuacions que ha fet l’Ajuntament de Sabadell en aquesta matèria, com ara l’aprovació de l’Estratègia municipal per a la mitigació del Canvi Climàtic, o la signatura del Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic, que planteja compromisos per reduir les causes que afecten el canvi climàtic i la salut de les persones.