L’Entesa per Sabadell veu amb interès el Museu del Gas però recorda que és fruit d’una requalificació dels terrenys industrials de la Fàbrica del gas

La Fundació Gas Natural ha donat a conèixer el projecte per a la construcció del Museu del Gas a la plaça del Gas de la nostra ciutat, el qual es preveu que sigui inaugurat l’any 2011. L’Entesa valora positivament el Museu del Gas com un projecte interessant per a la ciutat des del punt de vista museogràfic i arquitectònic.

Amb aquest museu Sabadell guanyarà un nou element cultural important que pot fer elevar l’escàs interès que actualment tenen els valors històrics i culturals a la nostra ciutat per part dels responsables municipals. Només cal recordar l’estat en que es troben el Museu d’Història de la ciutat i el Museu d’Art i el menystingut projecte de Museu del Tèxtil que va ser arraconat per l’alcalde Bustos tot just va arribar a l’alcaldia. Tot i això l’alcalde no va tenir cap inconvenient de felicitar-se pel nou museu com si es tractés d’una iniciativa municipal quan es tracta d’una iniciativa exclusivament privada.

Per l’Entesa per Sabadell però també és important que la ciutat conegui l’altra cara de la moneda i que, lògicament, es va obviar durant la presentació del projecte. El Museu del Gas no és a canvi de res, sinó que serà una realitat a canvi d’una generosa requalificació dels terrenys de l’antiga Fàbrica del gas del carrer de Buxeda, propietat de Gas Natural.

El nou museu és fruit d’un conveni signat el juliol del 2006 entre l’Ajuntament de Sabadell i Gas Natural, segons el qual el museu s’instal·laria a la nostra ciutat a canvi de requalificar com a residencial els terrenys de l’antiga “Fàbrica del gas” situada als carrers del Bruc, de Vergós, de Buxeda i de Pare Fita. Aquesta requalificació es va materialitzar amb la Modificació del Pla General (MPG-39) aprovada inicialment pel Ple de 7 d’octubre de 2006.

Amb aquesta operació es perden 12.195 m2 de sòl situat en zona industrial a canvi de guanyar 12.500 m2 de sostre residencial. La requalificació comporta també la cessió a la ciutat per compensació de 2.500 m2 de places pública i 6.000 m2 d’equipament educatiu. Una operació a la qual l’Entesa per Sabadell va presentar la única al·legació a la modificació del Pla General i que el govern municipal va rebutjar de ple.

Unes al·legacions a favor del Museu del Gas, però també de mantenir la qualificació sòl assimilable a sòl industrial en una ciutat cada vegada més abocada a convertir-se en ciutat dormitori per la desaforada expulsió de l’activitat productiva fora la ciutat i la seva conversió en sòl residencial. L’Entesa va ser l’únic grup que es va oposar a aquest canvi de qualificació urbanística.