Proposició a favor de nomenar un sabadellenc o sabadellenca com a representant municipal a l’Assemblea General de Caixa de Terrassa

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei que regula les Caixes d’Estalvi de Catalunya, reserva a les Corporacions locals una representació específica en el màxim òrgan de govern i de decisió de les Caixes que és la seva Assemblea General.

El Consell d’administració de la Caixa Terrassa, en la seva sessió del 27 de gener de 2009, va convidar a l’Ajuntament de Sabadell a nomenar un nou representant a la seva Assemblea General a causa del traspàs de l’anterior representant.

D’acord amb l’article 8 del Decret 164/2008, és facultat de l’Ajuntament Ple nomenar els representants municipals en les assemblees generals de les Caixes d’Estalvis.

El Ple municipal de 27 de juny de 2007 va aprovar el Decret de l’alcalde de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local, entre les quals hi ha la relativa al nomenament dels representants municipals a les assemblea generals de les Caixes d’Estalvis.

La Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2009 va aprovar, amb els únics vots del Govern, nomenar el Sr. Francesc Rull i Andreu com a Conseller a l’Assemblea General de la Caixa Terrassa en representació de l’Ajuntament de Sabadell.

El Sr. Josep Rull i Andreu és ciutadà de Terrassa i exerceix activament com a terrassenc, sent regidor al seu Ajuntament i portaveu del Grup municipal de CiU, a més de ser diputat al Parlament de Catalunya per aquesta mateixa formació.

La ciutat de Sabadell compta amb innombrables persones, sabadellencs i sabadellenques, moltes d’elles vinculades al teixit social, polític i econòmic que podrien representar amb ple coneixement i tota garantia els interessos de la ciutat de Sabadell a l’Assemblea General de Caixa Terrassa.

Per tot això PROPOSA:

1. Que s’iniciï el procés necessari per designar a un sabadellenc o una sabadellenca com a nou representant de la ciutat de Sabadell a l’Assemblea General de Caixa Terrassa.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

27 de maig de 2009

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL