L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal una moció per augmentar els recursos dedicats a les persones autistes i les seves famílies

L’Entesa per Sabadell portarà al ple municipal del proper dimarts una moció per promoure mesures per augmentar la qualitat de vida de les persones autistes i les seves famílies.

L’autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament que comporta el deteriorament de les relacions socials, problemes per processar la informació i un patró de conducta restringit i repetitiu. Es tracta d’un trastorn molt complex, encara molt desconegut pels professionals i pel conjunt de la societat.

D’acord amb les dades de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), al Vallès Occidental hi resideixen 49 persones adultes i 103 menors de 18 anys diagnosticades d’autisme, que requereixen una atenció continuada i molt especialitzada. Tanmateix, els recursos professionals per atendre aquest col•lectiu són escassos i, a més, en els darrers anys s’ha produït un considerable augment dels casos.

L’ICASS contempla en la Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 l’ampliació dels serveis adreçats a persones autistes, d’acord amb la cartera de serveis derivada de la Llei 12/2007, de Serveis socials, i de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal i Atención a las personas en situación de dependencia. Caldrà doncs construir nous equipaments i, si bé aquesta inversió és competència de la Generalitat, els municipis hauran de facilitar els espais per ubicar-los.

En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell proposa al Ple:

1. Cedir a la Generalitat de Catalunya un espai del patrimoni municipal per tal d’ubicar un centre d’atenció a les persones autistes, que aculli places en la modalitat de residència i d’altres en la modalitat de centre de dia.

2. Dissenyar un paquet de mesures d’abast municipal adreçades a les persones autistes i les seves famílies, que inclogui un programa de respir familiar, així com la formació de personal especialitzat per atendre les necessitats dels infants autistes en els menjadors escolars i en els casals d’estiu que pugui ser requerit per les escoles i els centres d’esplai de Sabadell.