L’Entesa reitera que l’equip de govern nomena tribunals de selecció a mida

En relació a la manca de transparència i objectivitat en determinats processos selectius de l’Ajuntament de Sabadell denunciada per l’Entesa per Sabadell, el govern municipal ha reaccionat, una vegada més, amb desqualificacions però sense negar els fets, amb l’únic objectiu de desviar la gravetat dels mateixos.

L’Entesa per Sabadell reitera que l’equip de govern no ha respectat els principis d’imparcialitat dels membres dels òrgans de selecció ni ha complert les disposicions de l’Estatuto Básico del Empleado Público (Llei 7/2007, de 12 d’abril):

* L’article 55.2c estableix el principi d’imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.

* L’article 60.2 regula que el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.

Aquest incompliment afecta els concursos per proveir places de funcionari interí de tècnic d’arts gràfiques, tècnic superior en periodisme i tècnic de protocol. En els tribunals d’aquests concursos hi participen persones que no garanteixen el principi d’imparcialitat i que, a més, han estat personal electe o de designació política.

L’Entesa per Sabadell vol manifestar que la composició dels tribunals de selecció és de caràcter públic i s’hi pot accedir a través del web del propi l’Ajuntament, tot i que una de les convocatòries ha estat modificada després de la seva publicació. Es tracta del concurs de tècnic de protocol en què curiosament s’ha substituït el senyor Lucio Gat Lavado per la senyora M. José Velázquez Contreras.

D’altra banda, l’Entesa reitera que mai no ha desqualificat professionalment ni les persones que concorren a aquest procés selectiu ni els membres dels tribunals. Ens limitem a denunciar que qui té la responsabilitat, l’equip de govern, no ha actuat conforme a les disposicions de l’Estatuto Básico del Empleado Público.

Volem recordar que aquest episodi és un més de tot un seguit de despropòsits pel que fa a aquestes places, que inicialment es van cobrir com a personal eventual, fent un ús inadequat d’aquesta figura, posteriorment van esdevenir contractacions laborals sense cap mena de convocatòria pública ni de procés selectiu i, finalment, ara s’han convocat els concursos per proveir les places com a personal funcionari interí.

Fa un any ja vam denunciar que algunes de les persones que ocupen aquestes places havien format part de les llistes electorals del PSC. Aquesta manera de procedir fa palès que el PSC confon l’Ajuntament amb una oficina per a col·locar determinades persones afins, amb un procediment del tot irregular i sense cap mena de transparència.