L’Entesa per Sabadell denuncia que el govern municipal vulnera el dret a la informació

Gairebé sempre les respostes superen en escreix el termini legal de 30 dies i en moltes ocasions ni tant sol hi ha resposta

El dret d’accés a la informació pública municipal per part de la ciutadania és un dret que està regulat per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La pròpia llei determina que les sol·licituds d’informació pública s’han de resoldre en el termini màxim d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Aquest termini és vulnerat de manera sistemàtica per part del govern municipal i en moltes ocasions la resposta no arriba mai, tot i les corresponents reclamacions.

Des de l’Entesa per Sabadell s’han sol·licitat i reclamat informacions sobre determinades construccions i activitats al Rodal, o sobre el manteniment de les escultures de la ciutat des de fa 2 anys, sense haver obtingut cap resposta. La petició des de fa mesos de la consulta d’expedients d’obres o de les llicències de determinades terrasses de bars tampoc ha tingut cap resposta.

Davant d’aquests sistemàtics incompliments l’Entesa per Sabadell ha hagut de recórrer, en més d’una ocasió, a denunciar la vulneració del dret a la informació pública per part de l’Ajuntament a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) l’òrgan de la Generalitat de Catalunya per a poder obtenir determinada informació.

D’altra banda, el dilatat retard a l’hora de penjar en el Portal de Transparència del web municipal les actes dels òrgans de govern (Junta de Govern Local,…) o dels òrgans de participació (Taula de Patrimoni, Consells municipals,…) o la inexistència de les actes d’Espais de participació (Taula del Rodal, de l’Aigua, de Sostenibilitat,…) també és una vulneració denunciable del dret a la informació.

Des de l’Entesa per Sabadell reclamem al govern municipal que deixi d’aparentar que és un “govern transparent” i compleixi la seva obligació legal de respondre les peticions d’informació pública i faciliti la corresponent informació dels òrgans de govern i de participació en el web municipal.