L’Entesa per Sabadell presenta 22 al·legacions al plec de condicions per a concedir un terreny municipal al riu Ripoll a un privat per a construir-hi l’anomenat SurfCity

L’Entesa considera la proposta, feta a mida d’una empresa, un autèntic despropòsit que atempta contra els valors ambientals i socials del Ripoll i totes les directrius, acords i declaracions sobre l’emergència climàtica

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell del 29.07.2022, va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació directa de la concessió administrativa de la finca municipal del camí de Can Quadres núm. 185- 199, a favor de l’empresa LUNATICA LODGING S.L, amb la finalitat de construir i explotar durant 40 anys un centre de surf artificial.

Dins del termini d’exposició pública l’Entesa per Sabadell ha presentat un total de 22 al·legacions al plec, amb l’objectiu d’evitar la concessió de la finca municipal i la destrucció del riu Ripoll amb una instal·lació privada que té com a única finalitat el lucre.

El plec de condicions aprovat pel PSC, Ciudadanos i JxS és un veritable despropòsit. Un clar exponent de com des de l’àmbit polític, tècnic i administratiu, es pretén afavorir un negoci privat a costa de destruir el patrimoni públic com és el Parc fluvial del riu Ripoll. El document, és ple d’irregularitats administratives i urbanístiques, i al marge del més mínim interès social fins el punt que, de continuar la seva tramitació, podrien comportar possibles delictes.

L’empresa LUNATICA LODGING S.L, a la que se li pretenen adjudicar de manera directa la concessió, no té cap mena de garantia de solvència i menys la de reposar l’espai cedit al seu estat actual en cas de fallida. Recentment ha canviat de nom pel de SURFCITY BCN S.L.

El SurfCity és una instal·lació totalment insostenible que comportaria la desaparició d’un espai del riu Ripoll de gran interès faunístic i florístic amb la presència de moltes especies vegetals i on nidifiquen diverses aus. Faria desaparèixer una zona inundable que té una important funció reguladora en cas d’avinguda del riu i requeriria un elevat consum d’un recurs escàs com l’aigua i un gran consum energètic.

La seva construcció vulneraria les obligacions d’actuar en contra l’emergència climàtica, la sequera i escassetat de recursos naturals i energètics. Aniria en sentit totalment contrari a la necessitat d’avançar en la recuperació i renaturalització de l’àmbit del riu Ripoll.

La seva construcció comportaria artificialitzar encara més el riu. La piscina d’onades requeriria formigonar 4.730 m2 de terreny i emprar més de 1.650 m3 de formigó, aixecar un mur de contenció de més de 2 metres d’alçada i de 420 metres de longitud, ocupar més de 2.000 m2 amb els edificis de les instal·lacions i 1.500 m2 d’aparcaments de vehicles.

La seva materialització significaria un greu atemptat al riu Ripoll i a la sostenibilitat.

Enunciat de les al·legacions:

1 – Al procediment d’adjudicació de la concessió

2 – A la concessió d’un bé de domini públic a mida d’un particular

3 – A l’empresa destinatària de la concessió

4 – A la manca d’interès general de la concessió

5 – A la manca de justificació de l’oportunitat i necessitat del complex

6 – A la manca d’informació inequívoca de la finca a concedir

7 – A la imprecisió de la finca objecte de la concessió

8 – A la consideració de “sòl urbà consolidat” de la finca objecte de la concessió

9 – 10 – A la ubicació de la instal·lació

11 – A la manca de garanties de l’edificabilitat de la finca objecte de la concessió

12 – A la inundabilitat de la finca

13 – A la manca d’avaluació ambiental prèvia

14 – A la capacitat de la piscina d’ones artificials

15– A l’afectació de la Sèquia Monar

16– A la no consideració de l’afectació del risc radiològic

17– A la manca de garanties de solvència de l’empresa

18-19-20 – A la manca de garanties per reposar l’estat original de la finca

21– A la manca de garantia provisional

22 – Al càlcul de la taxa per utilització privativa

Podeu veure tot el document d’al·legacions al web de l’Entesa:

https://www.entesa.org/2022/09/18/allegacions-dentesa-per-sabadell-al-plec-de-clausules-administratives-particulars-que-regiran-ladjudicacio-directa-de-la-concessio-de-domini-sobre-els-terrenys-municipals-situats-al/