L’Entesa per Sabadell alerta que el menysteniment posa en risc la Casa Duran

Recorda que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional

La Casa Duran és sens cap mena de dubte un dels elements patrimonials més importants de Sabadell i un dels immobles més emblemàtics del paisatge urbà de la ciutat. De fet, la Casa Duran és l’únic edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i gaudeix del més elevat nivell de protecció per part dels Plans de Protecció del Patrimoni de Sabadell.

El valor patrimonial de la Casa Duran ve determinat per la totalitat dels elements que la conformen com a conjunt i que representen un referent únic d’un període històric i d’un estil propi de l’arquitectura tradicional catalana. Concretament de les edificacions agrícoles, però també de l’evolució econòmica, cultural, social i política de Sabadell.

La Casa Duran és també un edifici amb una gran càrrega històrica i l’únic que conserva gairebé intacte l’estructura, constructiva i espacial, original de quan va ser construïda entre els segles XVI i XVII.

Tot i aquesta importància històrica i arquitectònica la Casa Duran ha sofert diferents actuacions que l’han posat en risc:

– A la dècada del 1940 intent d’enderroc per part de l’alcalde JM Marcet. Després d’un llarg i intens debat i una campanya ciutadana es va aconseguir salvar-la i l’any 1958 va ser declarada Monument Històric Artístic (després BCIN) per la seva condició de magnifico ejemplo de la típica mansión campesina del siglo XVI.

– La Caixa d’Estalvis i Pensions la va adquirir l’any 1991 i la va cedir a la Fundació Institut del Vitrall que va iniciar unes actuacions que van alterar en part l’estructura de l’immoble i que finalment van ser aturades per l’Ajuntament.

– L’any 2001 va passar a mans de l’Ajuntament i es va iniciar un important programa de recerca documental, arqueològica i de restauració entre els anys 2002 i 2003. Tot i que va sofrir una galdosa actuació eliminant pràcticament el mur que tancava el pati de llevant.

– L’any 2011 es va aprovar el Reglament d’ús de la Casa Duran a partir d’una moció de l’Entesa.

Ara, torna a estar en risc amb el Projecte executiu de les obres d’adequació de la Saboneria i del Pati de llevant de la Casa Duran que el govern municipal va aprovar inicialment el passat mes de desembre, al que l’Entesa per Sabadell ha presentat diverses consideracions i al·legacions després d’avaluar que la proposta presentada.

Una proposta que considerem un veritable despropòsit, ja que ni tan sols considera que la Casa Duran és un Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, ni que qualsevol intervenció ha de partir d’un estudi patrimonial previ, inexistent en la documentació del projecte.

També obvia que al tractar-se d’un BCIN s’ha de regir per les obligacions que determina la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i per les normatives i reglaments que l’afecten i són d’obligat compliment.

De manera resumida, les al·legacions presentades són:

  1. Que es concreti el veritable motiu de la intervenció, si el canvi climàtic, com argumenta el projecte, o la ubicació de l’Oficina de Turisme i la seu de la Capital de Cultura Catalana com va anunciar el govern municipal. Si el motiu de la intervenció és el canvi climàtic, en cap moment es concreta en què es contribueix a la mitigació climàtica i per mitjà de què.

  2. Que es redacti un Estudi Patrimonial previ al projecte, donant compliment a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Ni en el projecte ni en l’expedient no hi consta cap Estudi Patrimonial, tot i ser preceptiu.

  3. Que s’invalidi l’Informe tècnic referent a la Supervisió del projecte ja que en cap moment no considera que la casa Duran sigui un BCIN, ni tampoc que estigui protegida pels Plans de Protecció del Patrimoni. Gràcies a aquesta manca de consideració, s’informa favorablement el projecte.

  4. Que es desestimi ubicar l’Oficina de Turisme i la seu de la Capital de Cultura Catalana a la Saboneria, ja que aquest ús no s’ajusta a cap dels possibles usos ni dels tipus d’usuaris previstos pel Reglament d’ús de la Casa Duran.

  5. Que es desestimi la intenció de tancar les obertures de la galeria de la Saboneria, al tractar-se d’una intervenció no autoritzada pel planejament de Protecció del Patrimoni i perquè es desvirtuaria el sentit i la funció relacionada amb tasques agràries i on s’assecaven les peces de sabó i forma part del conjunt del casal.

  6. Que es reconsideri l’eliminació de la tanca del pati de llevant i la reconversió del pati en un espai obert, ja que cal considerar que el pati forma part del conjunt protegit i d’una determinada tipologia constructiva. La desaparició de la tanca implicaria la pèrdua de la referència històrica i conseqüències negatives per a la protecció de la Casa Duran.

Posteriorment, hem registrat unes noves consideracions per tal de tenir present que la Casa Duran conté uns dels vestigis arqueològics de l’època medieval més importants, de quan Sabadell era una vila murallada i vallejada. Concretament, la façana de llevant, paral·lela al carrer de Sant Joan, és el parament que havia estat la muralla.

El pati de llevant era el fossar o vall, tal i com es va posar al descobert durant les intervencions arqueològiques. Per aquest motiu el pati és una Àrea d’Expectativa Arqueològica i qualsevol intervenció que l’afecti s’haurà d’actuar en base la normativa vigent. En cap moment el projecte no menciona aquest aspecte.

Les intervencions arqueològiques també van permetre datar el mur de llevant originari del segle XVI. En aquest sentit, tot i la severa alteració de que va ser objecte, és un element de protecció de la Casa Duran que forma part del conjunt i que en cap cas pot desaparèixer del tot com es pretén fer.

 

 

 

Restitució aproximada de la muralla i del fossar del segle XIV i detall a la Casa Duran. Quaderns d’Arqueologia 1. La Vila Medieval de Sabadell (segles XI-XVI) Albert Roig i Jordi Roig

 

 

 

L’Entesa per Sabadell ha fet arribar al Departament de Cultura de la Generalitat les esmentades al·legacions i consideracions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeu veure la totalitat del contingut de les al·legacions als enllaços:

https://www.entesa.org/wp-content/uploads/2022/02/220210_Allegacions_ES_CasaDuran.pdf

https://www.entesa.org/wp-content/uploads/2022/03/220307_Consideracions_complementaries_ES_CasaDuran.pdf