L’Entesa per Sabadell alerta de les irregularitats i dels riscos en el nou edifici del Taulí

Es comparteix el fet que s’ampliïn les instal·lacions per millorar l’atenció hospitalària, però no que es realitzi al marge dels requeriments normatius i de seguretat

El Servei Català de la Salut, en connivència amb el govern municipal, està executant la construcció d’un nou edifici a l’Hospital Taulí obviant el compliment de determinades normatives i obligacions, a partir de fer una particular interpretació de la Llei d’Urbanisme que, per raons d’urgència o d’interès públic excepcional, permet accelerar els tràmits municipals per autoritzar l’execució d’una obra, però que no eximeix del compliment de totes obligacions normatives establertes.

L’obra s’ha autoritzat sense que es conegui un projecte executiu. Únicament una mínima documentació a tall de proposta per valorar si el nou edifici s’ajusta al planejament urbanístic, sense que es coneguin però totes les característiques funcionals i de seguretat necessàries de la nova construcció.

El nou edifici no preveu la ubicació de noves places d’aparcament, unes 18 en base el nombre de llits representats en un plànol informatiu, que la normativa del Pla General urbanístic, PGMOS, obliga a situar a l’interior dels edificis sanitàrio-assistencials de nova construcció. A més de no preveure les noves places d’aparcament se n’eliminen una cinquantena en superfície de les existents en l’espai on es construeix l’edifici.

Un dels aspectes més preocupants és el fet que el nou edifici es construeixi afectant la zona qualificada amb Perillositat mitjana per regressió amb indicis significatius, segons l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Sabadell, d’abril de 2019, elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Un estudi complementari del PGMOS, les conclusions del qual s’han de tenir en consideració i, en cas necessari, les construccions s’han d’adequar al risc geològic o que el propi risc condicioni el plantejament (1).

Els responsables de l’obra, en lloc de considerar el risc d’esllavissades del talús i de les futures afectacions per regressió del terreny i no ocupar aquesta zona, han optat per col·locar una malla del tot ineficaç, davant la impossibilitat de realitzar una estabilització efectiva del terreny.

Amb la construcció del nou edifici tampoc no es te en consideració la Cornisa del Ripoll. Un dels projectes de Ciutat que en forma de balconada longitudinal ha de resseguir la cornisa del riu Ripoll de Nord a Sud, de Can Deu fins a Can Rimbles. Aquest projecte està contemplat en el Pla Director de l’espai urbà obert de Sabadell, aprovat inicialment el 28 de febrer de 2019.

Aquestes consideracions, entre altres, van ser aportades per l’Entesa com d’al·legacions al Pla de millora urbana “Taulí i entorn” del Parc Taulí, PMU-138, promogut per l’Ajuntament, durant el període d’exposició pública el passat mes de maig. Al·legacions que han estat desestimades pel govern municipal.

Des de l’Entesa per Sabadell sempre hem reclamat actuacions perquè el Parc Taulí pugui oferir una atenció hospitalària amb la màxima qualitat pels usuaris i pels professionals. En conseqüència, compartim el fet que s’hi realitzin obres d’ampliació de les seves instal·lacions adreçades a aquest objectiu. Però no compartim que es realitzin al marge dels requeriments normatius i de seguretat, així com que la consideració d’urgència o d’interès públic doni carta blanca per saltar-se totes les normatives.

 

 

(1) Corresponen a situacions en perillositat mitjana o alta on calen mesures de protecció o correctives d’una exigència tècnica i econòmica elevades o inviables. No és recomanable la seva incorporació al planejament com a sòl urbà o urbanitzable tret que s’aportin estudis detallats de zonificació de la perillositat, o altres estudis específics, que delimitin amb detall els graus de perillositat i determinin les limitacions d’usos o les mesures correctives o de protecció necessàries per a que el risc sigui assumible.

A les àrees amb perillositat mitjana per retrocés d’escarpaments (Mr) no és recomanable la urbanització o l’edificació si no s’adopten les mesures correctives o de protecció necessàries. Aquestes mesures s’haurien de justificar mitjançant estudis de zonificació de la perillositat, o altres estudis específics, que delimitin amb detall els graus Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Sabadell 26 ICGC.AP-0023/19 de perillositat i determinin les mesures necessàries o bé les limitacions d’usos per a que el risc sigui assumible. En el cas d’altres estructures o d’infraestructures, cal que es determini la viabilitat de l’obra. Per garantir aquesta viabilitat s’hauria de d’avaluar els efectes que tindria sobre el vessant, així com les mesures correctives o de protecció necessàries.