Una Escola d’Infermeria a l’Artèxtil?

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

 

En el passat Ple de 5 d’octubre s’aprovava amb el vots favorables dels grups municipals del govern, PSC-Podemos i JxS, i l’abstenció de la Crida per Sabadell, ERC i Ciudadanos, la cessió gratuïta per un termini de 50 anys de la totalitat de la nau de l’Artèxtil, de propietat municipal, a la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, per ubicar-hi la futura Escola d’Infermeria, vinculada a l’Hospital Parc Taulí.

Vagi per endavant que no hi ha cap objecció a que el Campus Universitari de Sabadell ampliï la seva presència a la ciutat i ofereixi les especialitats formatives vinculades a la sanitat. Tot el contrari. L’any 2007 l’Entesa per Sabadell ja proposava, en el seu programa electoral, la creació d’una Escola d’Infermeria i una Escola de Treball Social. En aquell moment, ubicàvem la proposta a la Caserna de la Guàrdia Civil, davant per davant de l’Hospital Taulí i es complementava amb la transformació dels antics habitatges de la Caserna en habitatges per a estudiants. Tot el conjunt en la perspectiva de consolidar la Gran Via com a l’Eix del Coneixement.

Així doncs la sorpresa no ha estat pel fet que l’actual govern municipal ofereixi un espai per l’Escola d’Infermeria al Campus Universitari, sinó pel fet d’oferir l’Artèxtil, per les seves característiques, ubicació i també per la forma com s’ha dut a terme, pròpies d’un govern que actua amb superficialitat i sense el mínim rigor i transparència que es mereix una decisió d’aquest calibre.

D’entrada el govern municipal justifica l’operació a partir únicament d’un escrit de mitja pàgina del Rector de la UAB del 20 de maig de 2021, en el què sol·licita la cessió d’ús de l’edifici de l’Artèxtil, per la seva ubicació, a mig camí entre el Parc Taulí i el Campus Sabadell de la UAB, aquest edifici és el lloc idoni per promoure aquest campus i generar un fort impacte a la ciutat. Així, sense més contingut. Malgrat tot, el govern acorda la cessió amb una celeritat i una generositat inaudita alhora.

Darrera d’aquesta petició no hi ha cap proposta, cap document que exposi mínimament quines són les necessitats de la UAB i quin espai és el necessari perquè justifiqui la cessió de “tot” l’espai de l’Artèxtil. O sigui, el total dels 7.625 m2 de superfície. Ningú sap l’espai necessari perquè no hi ha cap programa que el defineixi. I si no es coneix l’espai que es necessita, és l’Artèxtil l’espai més adequat? La ciutat és pot despendre d’un edifici amb altres possibilitats d’usos amb aquesta lleugeresa?

Qui i com ha decidit que l’Artèxtil es destini a Escola d’Infermeria i no a un altre ús? No hi ha hagut cap exercici, cap debat previ dins el Consistori ni a la ciutat per repensar els possibles usos que podria ubicar aquesta immensa nau, una vegada que tot l’edifici ha passat a ser de titularitat municipal. En cap moment s’han posat damunt la taula les necessitats de nous equipaments que té Sabadell i quins són els espais més adients on ubicar-los.

D’altra banda, algú ha pensat si les naus de l’Artèxtil són, des del punt de vista arquitectònic i patrimonial, l’espai adequat per adaptar-lo com a centre educatiu? El principal actiu d’aquest edifici industrial racionalista és la seva estructura en malla de pilars i encavallades metàl·liques que sustenta una coberta en dents de serra que donen a l’interior una il·luminació zenital uniforme.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell atorga a l’Artèxtil una “protecció global”, precisament per aquesta rellevància arquitectònica i tipològica. I el Pla és molt precís i concloent: No s’autoritza ocultació del sistema estructural tipològic de cobertes. No s’autoritza modificació del sistema estructural tipològic de cobertes. No s’autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes… I en relació als interiors de les naus també és molt precís: No s’autoritzen noves distribucions interiors que malmetin o desvirtuïn els ritmes tipològics, estructurals de cobertes o compositius de façanes.

Els qui van votar a favor de la cessió de l’Artèxtil per ubicar-hi una Escola d’Infermeria van llegir prèviament la normativa que el PEPBAMAS obliga a complir? Amb els condicionants que imposa és difícil, per no dir impossible, encabir-hi un centre educatiu.

Per acabar d’ampliar els dubtes sobre la cessió, a més de no existir, com s’ha dit anteriorment, cap memòria o informe que justifiqui que l’Artèxtil és l’espai idoni, tampoc no hi ha cap document o memòria econòmica que determini a càrrec de qui aniran les despeses per condicionar tot l’edifici com a centre educatiu i garanteixi la capacitat financera de la UAB per afrontar-les. Preocupants van ser les paraules del Tinent d’alcaldessa Pol Gibert: “l’Ajuntament haurà de fer una inversió per cedir (l’Artèxtil) a la UAB en condicions mínimament decent”. A més de cedir gratuïtament durant 50 anys un equipament municipal, haurà la ciutat de finançar l’adequació de l’espai que li correspondria a la UAB o en tot cas a la Generalitat?

Una vegada més el govern municipal ha tirat pel dret, actuant amb precipitació, manca de rigor i de transparència. No ha obert cap espai per deliberar i arribar a un consens i trobar la millor ubicació a partir de conèixer les necessitats concretes de la UAB. És indubtable que hi ha una demanda important de professionals d’infermeria i que seria una bona oportunitat per la ciutat acollir les noves places que oferti la UAB, però, en la nostra opinió, es podrien trobar espais més adequats en emplaçaments més propers a l’hospital.