L’Entesa fa aportacions al nou Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPS

El nou Pla de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) va ser promogut per l’Ajuntament de Sabadell, a iniciativa del govern de transformació l’any 2017, amb l’objectiu de revisar i actualitzar el planejament sobre el conjunt del patrimoni de Sabadell. Una vegada finalitzada la seva redacció i aprovació inicial va estar a exposició pública fins a finals del mes de juliol.

Després d’analitzar-lo, l’Entesa per Sabadell valora de manera positiva el nou document, que dona una visió àmplia del patrimoni sabadellenc i fa un inventari exhaustiu dels bens immobles, jaciments arqueològics i paleontològics, ambientals i paisatgístics a protegir. Incorpora nous bens immobles, bens socioculturals, etnològics i ambients -barris, carrers, places, etc.- a preservar. Ordena de manera més entenedora els bens per tipologia. Incorpora informació històrica dels elements i els trets urbanístics i arquitectònics més rellevants. Estableix mesures urbanístiques de protecció jurídica que serveixin d’instrument normatiu.

Més enllà d’aquest reconeixement l’Entesa per Sabadell ha plantejat diverses al·legacions al PEPS amb l’objectiu de corregir alguns aspectes del mateix, aportar nous elements a protegir i fer més executiu el pla.

Resum de les al·legacions més rellevants:

  • Incorporar com bé protegit el conjunt format per la barraca, el pou i la bassa de Juan Bros (1867) situat al Parc agrari.
  • Incorporar com a bé protegit el Refugi antiaeri 13-D situat al pati de l’IES Pau Vila.
  • Atorgar a la nau del Vapor de la O, del carrer de Viladomat amb ctra. de Barcelona, que conté la sala de calderes en el seu soterrani, el mateix nivell de protecció de conservació que se li atorga a la xemeneia.

  • Fer més explícita a la preservació de les dues naus de llevant del Vapor Pissit, a l’igual que la resta del conjunt. Donar la rellevància que requereix l’existència del patrimoni industrial format per conjunt de les selfactines, els embarrats i les cardes, que, a més del valor arquitectònic i històric, converteixen al Vapor Pissit en un conjunt singular a la ciutat i a Catalunya.

  • Definir amb més concreció quins són els elements a protegir del Vapor de Ca l’Escardat (Bosser) del carrer d’Alemanya, després que fossis enderrocades les naus que s’havien de preservar.

  • Establir la obligatorietat de redactar i aprovar un Pla municipal d’actuació en el patrimoni protegit de propietat municipal que relacioni els edificis i els béns on actuar, les actuacions urgents a realitzar per aturar la seva degradació, la previsió d’usos d’aquests edificis i la seva rehabilitació, amb una previsió d’etapes i costos.

  • Elaboració per part de l’Ajuntament d’un Estudi patrimonial de cada element protegit que defineixi prèviament què es protegeix i que no i com s’hi pot actuar. Mentre no s’hagi elaborat aquest Estudi patrimonial s’estableixi l’obligatorietat de sol·licitar un informe de patrimoni previ a la redacció del projecte constructiu, per tal que sigui l’Ajuntament qui defineixi l’actuació en un determinat bé protegit.

Podeu veure el document d’al·legacions a:

http://www.entesa.org/wp-content/uploads/2020/08/200729-Al%C2%B7legacions-ES-al-PEPS.pdf