Ple extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 01/04/2019 A LES 09:15 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Sorteig dels membres de les meses de les seccions electorals del municipi de Sabadell per a les eleccions generals del dia 28 d’abril de 2019.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

2.- Aprovació inicial del sisè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2019.