Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
28/03/2019 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2019 i de la sessió
extraordinària del dia 20 de març de 2019.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
GABINET D’ALCALDIA

2.- Dació de compte del Pla d’Actuació Municipal 2019.

INTERVENCIÓ GENERAL

3.- Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 2163/2019, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici de 2018.

4.- Dació de compte de l’informe IGAS/13/2019, d’11 de març, relatiu a les resolucions
adoptades pel president de la corporació contràries als reparaments formulats per la
Intervenció a les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici de
2018.

SOSTENIBILITAT

5.- Aprovació del conveni d’encomana de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Sabadell, per a la redacció del projecte de diagnosi i rehabilitació de les
passarel·les de Cal Grau i Molí d’en Fontanet, que creuen el riu Ripoll.

TRESORERIA

6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Agència Tributària
de Catalunya, de desenvolupament del conveni de 25 de juliol de 2016, de col·laboració en
matèria d’intercanvi de dades amb transcendència tributària i prestació de serveis tributaris.

7.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Agència Tributària
de Catalunya, per a l’alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats.

SERVEIS ECONÒMICS

8.- Aprovació inicial del quart expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2019.

 

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

9.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Orquestra Simfònica del
Vallès, SAL, per a dur terme el projecte A-Cordant.

DRETS CIVILS I GÈNERE

10.- Atorgament a Institut de Drets Humans de Catalunya d’una subvenció directa de caràcter
nominatiu per al projecte Assessorament en matèria de discriminació.

11.- Atorgament a Sabadell Acull Infants Saharauís d’una subvenció directa de caràcter
nominatiu per a la realització del programa Vacances en Pau.

12.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a Taller d’Art, Cultura i Creació
per realitzar el projecte Agermanament Argub – Sàhara.

13.- Atorgament a la Coordinadora del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants d’una
subvenció directa de caràcter nominatiu, per col·laborar en el servei d’assessorament jurídic
a immigrants i altres projectes que l’entitat desenvolupi en el marc de l’acollida durant l’any
2019.

14.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Associació Amical de
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, per promoure el projecte
Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més.

15.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu, a l’Associació d’atenció a pobres
i marginats Eulàlia Garriga – Cáritas Sabadell, per a la realització del projecte A prop teu.

 

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

16.- Atorgament d’una llicència d’ús privatiu a l’entitat Associació de Veïns Sant Oleguer Sol i
Padrís del bé de domini públic situat al carrer de Sol i Padrís, 56.(EXP. 2018PBGE00160).

17.- Atorgament d’una llicència d’ús privatiu a l’entitat Federació d’Associacions Veïnals de
Sabadell de part del bé de domini públic situat al carrer Lusitània, 3. (EXP.2018PBGE00158).

18.- Atorgament d’una llicència d’ús privatiu a l’entitat Aula d’Extensió Universitària de Sabadell
per la Gent Gran de part del bé de domini públic situat a la plaça. Sant Joan, 1A.
(2017PBGE00055).

19.- Atorgament d’una llicència d’ús privatiu a l’entitat Grup d’Esplai La Baldufa del bé de domini
públic situat al carrer Puig de la Creu, 12. (EXP. 2019PBGE00002).

20.- Atorgament d’una autorització d’ús privatiu a precari del bé patrimonial situat al carrer dels
Pins, 24, a l’entitat Club Esportiu Futbol Planadeu Sabadell. (EXP. 2018PBGE00159).

21.- Atorgament d’una autorització d’ús privatiu a precari del bé patrimonial situat al carrer de
Mas Canals, 15, a l’entitat Associació Banda de trompetas y tambores Virgen de Gracia.
(EXP. 2019PBGE00001).

22.- Atorgament d’una autorització d’ús privatiu a precari del bé situat a l’avinguda Estrasburg,
66, a l’entitat Associació de Veïns Nous Barris Oest – Can Llong. (2018PBGE00156).

23.- Dació de compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 6 de
febrer de 2019, d’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic (PE-126) d’assignació d’ús iordenació de volums de la dotació comunitària (clau c.9) situada al carrer Migdia, 52.

24.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell
per a la regulació de l’ús de serveis funeraris (MPG-123).

25.- Aprovació de l’avanç de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació del
balcó del Ripoll, a l’entorn del carrer de Covadonga i la plaça Antoni Llonch (MPG-120).

LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

26.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma per millora de
l’accessibilitat a la finca situada al carrer de l’Estrella,110. Expedient 2018LCOM00467.

HABITATGE

27.- Modificació de l’acord del Ple de 16 de març 1967, en virtut del qual es va aprovar la
constitució d’Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA).

ESPAI PÚBLIC

28.- Aprovació de la pròrroga de la concessió del servei públic del transport urbà.

29.- Aprovació del pressupost provisional d’explotació per a l’any 2019 del servei públic de
transport urbà de Sabadell.

30.- Classificació de les ofertes presentades en el procediment de contractació del servei de
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als
equipaments municipals.

ACCIÓ SOCIAL

31.- Aprovació de l’atorgament d’un carnet gratuït d’acompanyant a les persones amb
discapacitat, per al transport públic de viatgers.

32.- Aprovació inicial del Reglament del Consell d’Acció Social.

 

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
COMERÇ I CONSUM

33.- Classificació de les ofertes presentades en el procediment d’adjudicació de l’ús privatiu d’espais de domini públic en els mercats municipals de Sabadell (Central, Merinals, Torre-
romeu i Creu Alta).

ESPORTS
34.- Aprovació de la presentació de la candidatura de la ciutat de Sabadell a ACES Europa, per
optar a ser una de les ciutats premiades i reconegudes com a Ciutat Europea de l’Esport
l’any 2021.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

35.- Aprovació del Pla Estratègic de Participació de Sabadell.

36.- Aprovació inicial de la modificació del text refós de les bases específiques reguladores de
les subvencions destinades a activitats i projectes d’entitats veïnals i els seus annexos.

6.-ASSUMPTES URGENTS

 

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-ENTITATS

37.- Moció de la UGT per garantir l’estabilitat a la prestació del servei de neteja viària i recollida
de residus, així com per evitar possibles afectacions sobre les condicions laborals de la
plantilla derivades de l’execució immediata de les liquidacions dels anys 2014, 2015 i 2016.

8.-GRUPS MUNICIPALS

38.- Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre els problemes de
mobilitat que generarà la instal.lació del nou centre logístic d’Amazon.

 

.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES