L’Entesa per Sabadell posa en coneixement del govern municipal l’abocament de runes asfàltiques al Parc Agrari

Vàries tones de residus d’enderrocs de vials van ser abocades per desconeguts a la finca de Can Mimó

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement de l’existència d’un abocament de runes asfàltiques a la finca de Can Mimó, entre Torre-romeu i la Riera de Santiga. En el lloc es va comprovar que es tracta de l’abocament de vàries tones de residus asfàltics provinents de l’enderroc de vials. Es desconeix el seu origen i qui els ha abocat.

La finca de Can Mimó està ubicada en sòl no urbanitzable i qualificada pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell de valor agrari (clau 7.1) i forma part de la vessant de llevant del Parc Agrari de Sabadell.

El planejament urbanístic prohibeix explícitament en els sòls no urbanitzables i de valor agrari “tots aquells usos que impliquin la transformació de les característiques del sòl o que lesionin el seu valor específic”. Així mateix prohibeix l’emplaçament d’abocadors d’escombraries, residus, etc.

En conseqüència, aquests abocaments podrien constituir un delicte contra l’ordenació del territori i contra el medi ambient.

Per aquest motiu l’Entesa ha posat en coneixement dels responsables municipals l’existència d’aquest abocament i ha sol·licitat que s’emprenguin les actuacions necessàries per determinar els seus responsables i els obligui la immediata retirada dels abocaments i la reposició del terreny, estudiant també les possibles responsabilitats penals.

L’Entesa per Sabadell considera molt greus aquest tipus d’actuacions, ja que malmeten les característiques i la qualitat dels espai naturals del Rodal i, en conseqüència, lesionen els interessos del conjunt de la ciutat.

Finalment, animem a mantenir una actitud activa en la defensa dels espais naturals del nostre municipi per part del conjunt de la ciutadania, dels responsables municipals i de les entitats de la ciutat.