A favor del Bosc de Can Deu

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

El bosc de Can Deu s’ha convertit en objecte de polèmica a conseqüència d’un desafortunat debat en el Ple municipal del passat mes de novembre, arran d’una moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, PSC i PP en defensa de la municipalització del Bosc de Can Deu. Amb alguns matisos CiU també es va afegir a la demanda i va votar-hi a favor.

No negarem pas l’enorme pèrdua pel bosc que van comportar els efectes devastadors de la ventada del desembre de 2014, amb milers d’arbres anorreats. Ni tampoc la complexitat de la seva regeneració al tractar-se d’un bosc periurbà, calcigat des de fa molts anys per la gran pressió humana que ha de suportar.

Tampoc negarem, sinó que compartim, els honestos desitjos de molts veïns i veïnes per a recuperar el bosc de Can Deu. Especialment d’aquells que l’han viscut en tots els seus valors ambientals i sentimentals, i que l’han defensat davant les no poques agressions que ha patit.

Malauradament però, els partits defensors de la moció van perdre l’oportunitat de posar en valor el bosc de Can Deu i plantejar propostes reals que col·laboressin a garantir el seu futur. Tot el contrari, la van convertir en una arma política, amb utilització veïnal inclosa, contra el govern municipal, a partir de la fal·laç disjuntiva: municipalitzar el bosc és estar-hi a favor, no municipalitzar-lo és estar-hi en contra.

Assegurar que si no es municipalitzava el bosc podria acabar urbanitzat, obviant que es tracta d’un espai forestal protegit; no considerar que existeix un pla tècnic de gestió i millora forestal i una comissió tècnica per a la recuperació del bosc; o equiparar, en aquest cas el PP, l’ús social del bosc a un servei públic com l’educació o la sanitat per tal de reclamar-ne la municipalització, van ser alguns dels pobres arguments, per no dir estirabots, emprats pels defensors de la moció, posant en evidència que el seu veritable objectiu no era el bosc sinó erosionar el govern.

Molt abans del debat però, els avaladors de la moció ja havien perdut tota credibilitat al tractar-se de les mateixes organitzacions polítiques, PSC, PP, CiU i Cs, que des de sempre han menystingut el bosc amb la seva defensa del Quart Cinturó, el pas del Gasoducte i l’aposta per a la seva massificació. De la mateixa manera que s’han despreocupat d’altres agressions als espais naturals del rodal.

La confrontació i la demagògia no són les millors vies per arribar a un necessari consens ciutadà a favor de col·laborar en la recuperació del bosc de Can Deu.

No consta que l’actual titular del bosc, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, hagi fet deixadesa de la seva responsabilitat de preservar i gestionar la massa forestal, declarada Forest Protectora l’any 1992 per la Generalitat de Catalunya i, en conseqüència, subjecte a les obligacions de planificació, gestió sostenible, conservació i millora que determina la legislació específica.

La municipalització del bosc, és a dir, que sigui adquirit per part de l’Ajuntament de Sabadell i n’assumeixi la responsabilitat de la seva conservació, no és necessàriament garantia d’una millora substancial de la seva gestió i del seu futur. De la mateixa que no ho és pels boscos, també privats, de Can Vilar, Togores, Can Moragues o de la resta d’espais forestals del rodal. Però a més, aquesta tesi simplista eximiria els propietaris dels espais forestals de les seves obligacions.

Estar a favor del bosc de Can Deu no passa per convertir-lo en instrument de confrontació política, sinó per trobar les formes col·laboratives entre propietat i administració capaces d’assolir les millors estratègies que garanteixin el seu futur. Per exemple, analitzar si la pressió de 150.000 usuaris anuals afecten o no la seva regeneració, quins usos i activitats afavoreixen la qualitat del bosc i quines no, o si els plans de gestió son els més adequats.

En última instància sí que l’Ajuntament, en tant que garant d’un patrimoni natural, ambiental i cultural col·lectiu, sigui de titularitat privada o pública, ha de tenir un paper destacat, de lideratge, que vetlli per la correcte gestió del bosc de Can Deu i dels altres espais naturals dels nostre terme i del Vallès.