L’Entesa per Sabadell denuncia irregularitats del govern municipal i inactivitat dels serveis tècnics en diversos abocaments il·legals de terres al Parc Agrari

150122 RP Abocaments terres Rodal

Durant anys s’hi han abocat més d’un milió de metres cúbics de terres incomplint les condicions de les llicències

L’Entesa per Sabadell denuncia que els abocaments de terres realitzats els darrers anys en l’àmbit del Parc Agrari incompleixen de forma evident les llicències concedides per l’Ajuntament de Sabadell. Si bé en bona part s’han realitzat sota l’empara de Plans de Millora de finques rústiques, s’han realitzat incomplint les condicions fixades en la llicència, destacant el fet que s’hi han abocat materials no aptes per al sòl agrari.

150122 RP Abocaments terres RodalMalgrat el govern té coneixement des de fa anys d’aquestes irregularitats i ha iniciat diversos expedients de disciplina urbanística, l’actuació municipal no ha implicat cap tipus de sanció ni actuacions definitives per fer retirar els materials no aptes.

L’Entesa per Sabadell ja havia denunciat una sèrie d’abocaments en diversos punts de la ciutat el febrer de 2013 i en els darrers mesos ha consultat el conjunt d’expedients vinculats als plans de millora agrària de les finques de Ca n’Ustrell i Ca n’Argelaguet, ambdues situades dins el Parc Agrari.

L’Ajuntament: ineptitud o connivència?

A partir de la documentació oficial es poden constatar abocaments irregulars a Ca n’Ustrell i Ca n’Argelaguet, que se sumen als ja coneguts de Ca n’Alzina. Aquestes actuacions s’han fet sota l’aparença d’un Pla de millora agrària, com a forma d’encobrir una activitat que en cap cas suposa una millora per al rodal o per l’activitat agrària, sinó que implica greus prejudicis per a l’entorn, afectant la qualitat de les terres, el paisatge, els camins i en general el Parc Agrari. S’evidencia així una manca de protecció de l’àmbit del Parc Agrari i una greu incoherència en l’acció del govern municipal que diu voler potenciar-ne l’activitat mentre facilita una actuació totalment lesiva pels interessos col·lectius que només afavoreix els propietaris i la fosca xarxa d’interessos privats posada en evidència en el Cas Mercuri.

L’Entesa constata una preocupant inoperativitat de l’administració municipal en el seu conjunt, amb uns serveis tècnics que actuen amb lentitud i passivitat en comptes de defensar amb tots els mitjans disponibles el compliment de la legalitat en defensa del rodal.

L’Entesa per Sabadell denuncia el desinterès i la manca de voluntat del govern del PSC per resoldre aquestes situacions, malgrat des del 2009 han passat per la regidoria d’Urbanisme quatre regidors diferents: Joan Carles Sánchez (fins juny 2011), Joan Manau (2011-2012), Josep Ayuso (2013-2014) i Ramon Burgués (a partir 2014).

L’Entesa exigeix una acció decidida de l’administració municipal en la defensa del compliment de la legislació en sòl no urbanitzable i una transparència absoluta de l’acció municipal. És degut a la manca d’informació pública per part del govern municipal que l’Entesa ha decidit posar en evidència aquesta situació.

Per aquests motius l’Entesa demana que es convoqui amb caràcter urgent una comissió informativa extraordinària per donar explicacions polítiques i tècniques per la inacció en aquests dos punts d’abocaments i en general de tots els expedients relacionats amb els plans de millora de finca rústica. Alhora, l’Entesa denunciarà aquests fets als jutjats per tal que en valorin jurídicament les seves implicacions i la seva interacció en el marc del sumari del Cas Mercuri.

Així mateix, l’Entesa demana que es duguin a terme de forma urgent les actuacions de disciplina urbanística necessàries per a restablir la qualitat de les terres agràries i recuperar els seus valors paisatgístics i ambientals.

Informació detallada de les actuacions

Ca n’Ustrell

L’actuació més important per volum de terres se situa a Ca n’Ustrell, amb prop d’1.000.000m3. Els moviments de terres s’inicien l’any 2009 mitjançant permisos temporals per l’amuntegament de les terres provinents de les obres de la Ronda Oest. El que és en principi un acopi temporal esdevé una llicència emparada en la millora de la finca agrària. El gener de 2009 es realitza la sol·licitud de llicència amb un total de 1.678.000m3 (equivalent a uns 80.000 camions). La llicència es concedeix el juny de 2010 amb diverses condicions ambientals, arqueològiques, sobre els camins i l’afectació del torrent, etc. Els treballs s’inicien el setembre de 2010 i mig any més tard des de l’Ajuntament es notifica ja que manca el compliment d’algunes condicions especials de la llicència.

Ja el maig de 2010, però, s’havia iniciat un primer expedient de disciplina per l’abocament de terres no autoritzades en la llicència. Es van rebre al·legacions de l’empresa EXCAVALLÈS i de la propietat, però l’Ajuntament no va emetre resposta i l’expedient va quedar obert sense més tràmit fins al dia d’avui.

El març de 2013 s’inicia un nou expedient de disciplina i s’ordenen mesures de restauració i la suspensió provisional i immediata de les obres. En aquell moment es du a terme la seva paralització. Els informes evidencien que es fan aportacions de terres que incompleixen la normativa, que no es justifica la seva procedència ni composició, que no es respecta la connectivitat hídrica, no s’ha format la capa superior amb terra vegetal, etc. En definitiva, es constata l’incompliment flagrant de 15 de les condicions de la llicència i no es justifica com es compleixen 7 condicions més.

L’Ajuntament va requerir l’abril de 2014 al titular per tal que procedís a la retirada immediata dels materials impropis i es donés compliment a les condicions de la llicència. Amb la darrera informació disponible les deficiències no han estat subsanades i l’expedient resta a l’espera d’informe tècnic valoratiu de la documentació presentada 17 de juny 2014, per tant està suspès.

Ca n’Argelaguet

En l’àmbit de Ca n’Argelaguet consta una sol·licitud per l’aportació terres per a millora conreu del juny 2007, que malgrat va comptar amb un informe inicial desfavorable es va acabar concedint el desembre de 2008 amb la condició d’un informe final favorable i la justificació de la procedència de les terres. Els treballs no varen iniciar-se fins a mitjans de 2010 per part de EXCAVALLÈS i es va acabar concedint una pròrroga de 18 mesos.

El setembre de 2011 en la mateixa finca es va sol·licitar una ampliació de la llicència, superant els 500.000m3 de terres. L’informe de sostenibilitat del gener de 2013 va evidenciar que s’havien realitzat abocaments incomplint la proposta presentada i la llicència ja prèviament autoritzada. Gairebé dos anys després, ja a l’octubre de 2014, es realitza un informe desfavorable a la sol·licitud de llicència.

L’any 2013 s’inicia un expedient de disciplina sol·licitant la paralització de les obres i la retirada d’una part dels materials abocats. Si bé es retiren alguns dels materials abocats, informes posteriors constaten que en bona part de les mostres realitzades es localitzen materials que no haurien d’haver estat abocats. Amb tot, l’expedient de disciplina es troba encara pendent de resoldre.

Cal apuntar també que en un altre sector de la mateixa finca ja l’any 2009 s’havia iniciat un altre expedient de disciplina urbanística, que va quedar aturat aquell mateix any i que no es reobre fins el febrer de 2014 amb un nou informe de sostenibilitat, sense que s’hagi pres encara cap resolució.