Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 13 de gener de 2015 per deixar sense efecte el conveni del Castell de Can Feu

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del regidor no adscrit A.Vega

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El castell de Can Feu és un edifici protegit que forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS).

El Ple municipal del 28 de febrer de 2007 va aprovar un conveni relatiu a la cessió a la ciutat del Castell lligat a la modificació del planejament urbanístic del sector, amb un augment de l’edificabilitat i la modificació de la qualificació del sòl adjacent al Castell.

L’aprovació definitiva de la modificació del planejament es troba suspesa, motiu pel qual el conveni no s’ha executat i la propietat continua encara en mans de la societat Mas Duran.

El conjunt arquitectònic arquitectònic del Castell de Can Feu es troba en un procés de progressiu deteriorament a causa del pas del temps i de l’absoluta manca de manteniment, que n’afecta greument la seguretat.

La propietat, tal i com estableix la normativa del PGMOS i del PEPPS, té la responsabilitat d’assumir el manteniment i la seguretat de l’edifici. L’Ajuntament de Sabadell té la responsabilitat i l’obligació d’instar a la propietat a que actuï per garantir la seguretat i el correcte manteniment.

Aquest conveni suposa una hipoteca per a la ciutat, perquè fer-se càrrec del castell, les cavalleries i els espais adjacents, que es troben en un estat ruïnós, implica uns costos de rehabilitació i manteniment molt elevats que no es quantificaven en el conveni i que encara no han estat avaluats. El pas del temps n’ha demostrat la seva inviabilitat.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Que és deixi sense efecte el conveni aprovat pel Ple municipal el 28 de febrer de 2007

 2. Que s’insti de manera urgent a la propietat a realitzar les actuacions necessàries per a la conservació de l’edifici

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 7 de gener de 2015

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL