L’Entesa per Sabadell demana un pla d’actuació amb suport de les entitats i experts científics per als boscos del rodal afectats per la ventada

140224 Grup municipal

Es proposa la creació d’una comissió que assessori i faci el seguiment dels treballs

Els efectes de la ventada sobre bona part dels boscos del rodal de la ciutat han estat d’una enorme magnitud. La majoria de la superfície forestal s’ha vist molt afectada. L’Entesa per Sabadell va rebre amb consternació la notícia i vol mostrar el seu suport a totes aquelles persones que tenen relació amb el rodal i que han patit els efectes directes d’aquest desastre.

Ara, un cop solucionades les urgències, recuperats els serveis bàsics i l’accessibilitat, cal una avaluació acurada dels danys ocasionats sobre les infraestructures i sobre els sectors forestals, però sobretot cal planificar una actuació el màxim d’acurada.

140224 Grup municipalLa reunió del Protocol del rodal mantinguda el passat dijous va servir per a poder compartir les primeres impressions d’alguns experts del món forestal, la visió d’alguns propietaris forestals (entre els quals es compta també el propi Ajuntament) i el posicionament d’algunes entitats. Qüestions com les tècniques per a la retirada dels arbres caiguts, la gestió de les capçades, la intervenció sobre els arbres que s’han mantingut o la conveniència de la reforestació, entre d’altres, hauran de ser objecte d’anàlisi i debat a partir del coneixement dels experts i d’un reconeixement més detallat del territori a través d’una radiografia de l’estat en què han quedat els boscos del municipi. En aquest debat serà necessari incloure aspectes lligats a biodiversitat o a canvi climàtic.

El desastre ha incidit sobre un territori que no disposa d’un projecte propi. Les polítiques sobre el rodal s’han reduït notablement els darrers anys per la manca d’iniciativa política, en un govern que va donar impuls als instruments del Parc agrari però no va incidir sobre el conjunt del rodal. Més enllà de les reflexions sobre els camins i els treballs teòrics realitzats des del Consell Comarcal, no s’ha desenvolupat cap actuació concreta que permetés una actuació integral coordinada sobre els àmbits forestals del terme municipal.

Davant la magnitud i la gravetat dels efectes sobre els espais forestals, l’Entesa considera necessari constituir amb urgència un espai de treball en el que es pugui aportar el coneixement científic i tècnic necessari per a dissenyar les actuacions més adequades per a cada sector, així com poder-ne fer el seguiment i les necessàries correccions de les actuacions. Aquest Pla d’actuació global per al rodal s’haurà d’elaborar a partir del treball i el consens amb les entitats que des de l’any 1990 van impulsar el “Protocol sobre l’espai agrícola i natural de terme de Sabadell”, també conegut com a Protocol del rodal, i de totes aquelles que s’hi han anat integrant.