Moció dels Grups municipals de l’Entesa per Sabadell, EUiA i ICV al Ple municipal del 2 de desembre de 2014 a favor del servei d’Urgències de l’Hospital de Sabadell

Aprovada amb el vot contrari de CiU

Atès que la Sanitat, com a dret fonamental, exigeix una atenció prioritària de les administracions perquè pugui prestar-se amb equitat i quantitat suficients, al sector sanitari del Vallès Occidental Est, els moviments veïnals i socials s’han vingut mobilitzant per denunciar el dèficit existent al respecte des d’abans que esclatés la crisi a la qual ens ha conduït el sistema econòmic.

Atès que el Departament de Salut de la Generalitat va presentar, amb l’objectiu de pal·liar tan greu situació, el “Pla de Xoc 2005-2006” i posteriorment el “Pla Sanitari del Vallès Occidental” i no va realitzar gran part de les mesures que ell mateix proposava.

Atès que vuit anys després la situació ha empitjorat significativament, ja que l’eliminació de dotacions pressupostàries ha reduït la infraestructura material a tots els àmbits de l’assistència sociosanitària, amb el tancament de quiròfans, llits, plantes, externalitzacions diverses, copagaments per part dels usuaris i hospitalitzacions, etc., i han menyscabat els drets socials, econòmics i laborals al personal sanitari. I no es preveu un canvi de polítiques ni intencions.

Atès que una de les conseqüències més greus les patim en les urgències, amb col·lapses que impossibiliten donar un servei digne als malalts que acudeixen per centenars cada dia a fer us d’aquest servei.

Atès que és responsabilitat dels representants públics vetllar perquè els serveis bàsics, i entre ells els sanitaris i els sociosanitaris, siguin prestats adequadament i amb aquesta finalitat han de procurar els mitjans necessaris per assolir aquests objectius.

Atès que ens trobem en una situació en què la Sanitat pública en general i la del nostre sector sanitari del Vallès Occidental Est en particular es veu agreujada inexorablement per no tenir els recursos necessaris per complir la seva funció envers la ciutadania i que són diverses les problemàtiques que requereixen especial atenció per part de les administracions competents.

Per tot això, proposem:

 Primer – Fer arribar al Govern de la Generalitat el nostre desacord i rebuig a les polítiques d’eliminació de dotacions i constrenyiment pressupostari en Sanitat per entendre que aquestes decisions polítiques suposen el menyscabament d’un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar repercuteixen de forma especialment cruel en amplis sectors de la ciutadania forcen el canvi i minoren el dret fonamental a la salut a favor d’una suposada, i més que qüestionada, rendibilitat econòmica

 Segon: Abordar en tots els fòrums, organismes i àmbits on correspongui, amb el rigor que demana el greu problema humà al qual ens referim, el gravíssim problema de les Urgències del CSPT (Corporació Sanitària Parc Taulí), que, amb d’altres actuacions, es podria resoldre disposant de llits suficients per tal que el fluix de les urgències sigui fluid, per evitar taps i patiments.

Així doncs, en particular reivindiquem:

 Reobertura dels llits de planta tancats al Taulí (120-150 llits)

 Reobertura de l’Hospital de Terrassa (70 llits)

 Finalització i obertura de dues plantes a l’Hospital de Terrassa (70 llits)

 Construcció de l’hospital de titularitat i gestió públiques a Cerdanyola-Montcada (200 llits)

 Reobertura dels Serveis d’Urgències 24 hores als CAP on s’han tancat

 La creació d’una comissió ad hoc integrada pels partits polítics amb representació en els diferents Ajuntaments, juntament amb els agents socials com els Col∙lectius en Defensa de les Urgències del Taulí (CODUT), per dur a terme una anàlisi i un diagnòstic de les deficiències que patim a les Urgències, abordant els temes del fluix, les derivacions, els recursos, la concepció de l’assistència primària i la seva incidència en les Urgències, etc., i la confecció d’un calendari que contempli totes aquestes qüestions.

No obstant això, el Ple resoldrà

Virginia Domínguez, Portaveu del GM de l’Entesa per Sabadell

Marisol Martínez Torre, Portaveu del GM d’EUiA

Aureli Calvo Sorribas, Portaveu del GM d’ICV

Sabadell, 26 de novembre 2014

IL∙LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL