Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 7 d’octubre de 2014 per a l’anul·lació de les llicències d’obres i la preservació del conjunt del Despatx Corominas

Aprovada amb l'abstenció del PSC i el PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El Despatx Corominas, projectat per l’arquitecte Fèlix de Azúa i Gruart i construït entre els anys 1958 i 1959, és un dels pocs exponents de l’arquitectura racionalista de la nostra ciutat, formant part els seus edificis del patrimoni de la ciutat pel seu valor arquitectònic.

El Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, aprovat pel Ple municipal el març de 2007, preserva legalment el conjunt del Despatx Corominas i atorga als diversos edificis un nivell de protecció volumètrica, que obliga a mantenir i respectar el seu volum, és a dir, les façanes i els elements estructurals. Tot el conjunt està catalogat també com a Bé Cultural d’Interès Local, BCIL, i com a tal es troba inclòs en la relació de bens protegits del patrimoni cultural català de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat aquesta protecció, que afecta a la totalitat de les edificacions del Despatx Corominas, una part del conjunt, concretament l’edifici interior raconer, va ser completament enderrocat. Aquestes obres d’enderroc es varen realitzar a l’empara d’una llicència municipal inexplicablement concedida pel Decret 3980/2013, de 26 d’abril, del tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient (expedient 2012LLMN00429). Una llicència que és incompatible amb el nivell de protecció d’aquest element i per tant mai no s’hauria hagut de concedir, al tractar-se d’un edifici protegit. No obstant això, la llicència es va atorgar obviant tot el què estableix el PEPPS, fins el punt que el text de la llicència i l’informe tècnic eviten tota referència a la seva protecció arquitectònica.

El Ple municipal va aprovar en data 2 de setembre de 2014 una moció per tal que els serveis tècnics municipals elaboressin un informe per determinar si s’han produït possibles irregularitats i, si s’escau establir les corresponents responsabilitats, en la decisió d’atorgar aquestes llicències i analitzar la viabilitat del compliment del Conveni Urbanístic.

D’acord amb l’Informe jurídic emés pel Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Sabadell en data 15 de setembre de 2014, el PEPPS vigent prohibeix normativament l’enderroc de l’element objecte de la llicència atorgada per Decret 3980/2013. La citada llicència, doncs, es va atorgar vulnerant el PEPPS.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Instar l’alcalde a tramitar la nul·litat de la llicència d’enderroc parcial (expedient 2012LLMN00429) concedida per decret 3980/2013, de 26 d’abril, del tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient.

2. Instar l’alcalde a assumir les responsabilitats tècniques i polítiques que es deriven d’aquesta actuació realitzada de manera no conforme a la normativa vigent i emprendre les accions que correspongui.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 30 de setembre de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL