L’Entesa per Sabadell demana al Ple la reconstrucció dels edificis enderrocats en l’àmbit del Despatx Coromines

140829 RP Despatx Corominas

La moció insta al govern anul·lar les llicències d’obres concedides al conjunt del Despatx Corominas, que l’Entesa considera un acte de prevaricació

L’Entesa per Sabadell defensarà en el Ple municipal del proper 2 de setembre una moció en què proposa declarar nul·les la llicència d’enderroc parcial i la llicència d’obres majors atorgades en l’àmbit del Despatx Coromines. Alhora, l’Entesa proposa al Ple que s’insti al govern a dur a terme les accions necessàries per a la reconstrucció dels edificis enderrocats dins el conjunt del Despatx Corominas, tal i com determina l’article 33 de la Normativa del PEPPS.

140829 RP Despatx CorominasEl Despatx Coromines, ubicat al carrer de Sant Feliu 10-14, és un dels pocs exponents de l’arquitectura racionalista de la nostra ciutat. El Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, aprovat pel Ple municipal el març de 2007, preserva legalment el conjunt del Despatx Corominas i atorga als diversos edificis un nivell de protecció volumètrica, que obliga a mantenir i respectar el seu volum, és a dir, les façanes i els elements estructurals.

Malgrat aquesta protecció, que afecta a la totalitat de les edificacions del Despatx Corominas, una part del conjunt, concretament l’edifici interior raconer, va ser completament enderrocat, a l’empara d’una llicència municipal inexplicablement concedida pel Decret 3980/2013, de 26 d’abril, per l’aleshores tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient, Josep Ayuso.

L’atorgament de la llicència d’enderroc és incompatible amb el nivell de protecció volumètrica d’aquest element i malgrat això es concedí obviant tots els requisits què estableix el PEPPS, fins el punt que el text de la llicència i l’informe tècnic eviten tota referència a la seva protecció arquitectònica. Per tal determinar les irregularitats i les responsabilitats en la decisió d’atorgar aquestes llicències, la moció proposa l’elaboració d’un informe per part dels serveis tècnics municipals i la reconstrucció de l’edifici enderrocat, tal i com estableix la pròpia normativa del PEPPS.

El Ple municipal del 9 d’abril de 2013 inicià la tramitació de la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació de Sabadell (MPG–95) en l’àmbit del Despatx Corominas per tal d’ajustar-ne l’edificabilitat. La tramitació d’aquesta modificació es troba encara avui pendent de l’aprovació provisional del Ple i de l’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Paral·lelament, el 29 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència d’obres majors que autoritza la construcció de 17 trasters i 3 habitatges, tot i sabent que no es poden concedir llicències en un àmbit que està subjecte a una modificació de planejament encara no aprovada. El govern, però, no va tenir cap inconvenient en concedir una llicència d’obres malgrat no haver resolt encara les al·legacions a la modificació del Pla ni haver-lo portat a aprovació provisional.

En relació a la modificació del Pla, la moció presentada inclou també la necessitat d’analitzar la viabilitat del compliment del Conveni Urbanístic que se signà entre la propietat i l’Ajuntament i que establí la necessitat de la modificació de planejament avui en tramitació.

L’Entesa demana la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Espai Públic per tal de posar a disposició dels grups municipals tota la documentació i rebre les explicacions pertinents i fer el seguiment del desenvolupament dels acords en dita Comissió i exposar l’estat de tramitació de la Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’àmbit del Despatx Coromines (MPG-95).

Des de l’Entesa considerem aquestes actuacions com a molt greus, ja que vulneren la legalitat de manera conscient, la qual cosa pot constituir un possible acte de prevaricació. Unes actuacions que se sumen a la llarga relació d’actuacions urbanístiques dutes a terme pel govern municipal del PSC encaminades preferentment a beneficiar els privats, en lloc de defensar els interessos col·lectius i la legalitat i en aquesta ocasió al patrimoni.

L’Entesa per Sabadell amb aquesta moció pretén denunciar la actuació del govern municipal i esmenar unes actuacions administratives, que mai s’haguessin hagut de dur a terme, en benefici de la correcta actuació i del patrimoni de la ciutat.