Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 3 de juny de 2014 a favor d’impulsar el projecte de patis oberts als centres educatius

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Diferents ciutats del nostre entorn han posat en marxa amb bons resultats un servei de patis oberts, amb l’objectiu d’ampliar els espais públics de convivència per tal de promoure la cultura del lleure i les activitats educatives, aprofitant instal·lacions que ja existeixen.

El servei de patis escolars consisteix en obrir els patis dels centres educatius en l’horari i períodes en què no hi ha activitat escolar per tal de posar-los a disposició dels infants, famílies i entitats com a espai de joc lliure o bé per realitzar activitats esportives, culturals, de lleure, actes institucionals, etc. Aquest servei, coordinat des dels serveis municipals, funciona amb monitoratge que vetlla pel bon ús de les instal·lacions i genera dinàmiques educatives i de lleure.

Els beneficis del projecte són de tipus social i educatiu, especialment per als infants i els adolescents i joves, que no disposen d’espais per practicar l’esport de forma lliure ni d’una oferta suficient de lleure, però també permeten interactuar amb altres col·lectius i incidir en les polítiques de cohesió social.

És voluntat d’aquest Ajuntament ampliar la xarxa d’espais públics de convivència i de trobada, així com potenciar la cultura del lleure dels infants i adolescents i dinamitzar les activitats educatives.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Definir un projecte de patis oberts que permeti oferir aquest servei a tots els barris, amb activitats adreçades especialment als infants i adolescents.
2. Iniciar una prova pilot en el primer trimestre de 2015.
3. Fer arribar aquest acord a la Conselleria d’Ensenyament i als consells escolars de centre

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de juny de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL