L’Entesa per Sabadell denuncia que ni el restaurant ni l’hípica de Ca n’Alzina no disposen de llicència d’activitats ni d’obres

140508 RP Ca n'Alzina

Demana que s’anul·lin els Decrets que van aturar els expedients de Ca n’Alzina amb l’excusa de la tramitació del Pla Especial i es restitueixi la legalitat

140508 RP Ca n'AlzinaUn cop examinada tota la documentació municipal sobre l’àmbit de Ca n’Alzina, l’Entesa per Sabadell denuncia públicament que ni el restaurant ni l’hípica no disposen ni han disposat mai de llicència d’activitats ni tampoc de llicència d’obres.

 Únicament es va sol·licitar llicència d’activitats per al restaurant l’any 1991, que es va arxivar per desistiment del sol·licitant poc després, i mai no s’ha demanat llicència per a l’activitat d’hípica.

 S’ha sol·licitat llicència d’obres en 3 ocasions per actuacions sobre la masia i les quadres: l’any 1992 i l’any 2001, denegades el 2003; i l’any 2010, encara pendent de resolució.

 Mai no s’ha sol·licitat llicència d’obres per a les múltiples construccions a l’entorn de l’activitat d’hípica.

Tanmateix, és evident que el govern i els serveis municipals eren plenament coneixedors de què s’estaven duent a terme activitats i obres sense llicència a Ca n’Alzina i així ho demostren els nombrosos expedients de disciplina iniciats durant aquests anys, i alhora és obvi que el govern municipal ha tolerat aquestes actuacions, ja que mai no han finalitzat amb mesures d’enderroc o restitució ni consta en els expedients l’execució de cap sanció a la propietat.

Anul·lació dels Decrets de suspensió dels expedients disciplinaris

L’Entesa per Sabadell demanarà formalment, per manca de fonament jurídic, l’anul·lació dels Decrets del tinent d’alcalde d’Urbanisme 9750/2013, de 8 d’octubre de 2013, i 11101/2013, de 8 de novembre de 2013, que van suspendre dos dels expedients de disciplina urbanística més rellevants:

 Moviment de terres a Can Xupa, que apareixen en el Cas Mercuri, amb ompliment de part de la torrentera, col·locació de trams de canonades de dimensió insuficient, abocament lliure provocant salt d’aigua, restes de runa i residus…

 Construccions sense llicència des de 1992, que s’intensifiquen a partir 2005: ampliació masia, rehabilitació i ampliació naus quadres cavalls (1998), construcció pista coberta competició a cavall (1998 i ampliació 2008-2009), substitució coberta i nova ampliació al sud (2009-2010), construcció piscina (2005-2006), construcció cobert annex a habitatge (2005-2008), ampliació edifici mossos quadra, construcció edifici oficines i club social (2011), modificació cobertes (2010), enderroc coberts (2012) i nova construcció, enderroc coberts (2011-2012), construcció pista escalfament cavalls (2012), construcció nau paller (2012), construcció contenidors fems (2012), construccions auxiliars (2013), pèrgoles aparcament i galliner (2010-2011), construcció pista competició 1600 m2 i paddock a base de terra (2012), urbanització espais entre edificis, moviment de terres de rebliment de baguada entre quadres i pista i moviment de terres divers, i construcció xarxa desguassos i evacuació d’aigües residuals i pous.

Consultats diversos experts, conclouen que en cap cas la tramitació del Pla Especial pot ser motiu per aturar la tramitació dels expedients de disciplina urbanística iniciats anteriorment que, en aquest cas, inclouria expedients iniciats molts anys enrere, malgrat alguns estiguin acumulats en nous expedients de 2013.

El Pla Especial de Ca n’Alzina (PE-117), aprovat inicialment per Junta de Govern el desembre de 2013, va posar al descobert una llarga sèrie d’il·legalitats urbanístiques i ambientals comeses sobre sòl no urbanitzable qualificat de zona de valor agrari pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, en el marc d’una actuació administrativa també plena d’irregularitats.

L’Entesa demana al nou regidor d’Urbanisme la denegació del Pla Especial

L’Entesa per Sabadell demana al nou regidor d’Urbanisme, Ramon Burgués, que es denegui l’aprovació provisional del Pla Especial de Ca n’Alzina que té com a única pretensió legalitzar les actuacions realitzades sense llicència i fora d’ordenació durant vint anys, i especialment des de 2005, amb l’objectiu de consolidar les instal·lacions d’hípica.

L’Entesa considera que legalitzar aquestes actuacions seria un precedent molt negatiu d’impunitat d’un privat que ha incomplert reiteradament i amb coneixement de causa la normativa, sense cap mena de conseqüència per a la seva activitat ni els seus interessos.

Així doncs, l’Entesa demana la restitució de la realitat alterada, mitjançant la retirada de totes les terres abocades sense autorització i de totes les edificacions que es troben fora de la legalitat, tal com procedeix en compliment de la legalitat i del procediment administratiu establert.